Húsvét 6. vasárnap

  1. május 26.

A szentmise keddtől péntekig, csütörtök kivételével reggel 1/2 7 órakor kezdődik.

Hétfő: 18 óra                                                                                       

Kedd:                                                                                            / cs. /

Szerda:                                                                                         / cs/

Csütörtök: 17-19 óra egyházmegyei szentségimádás, a végén szentmise

Péntek: Hálából / cs. /

Szombat 18 óra első szombati ima 19 óra szentmise,

Vasárnap:, 8 óra és 19 óra szentmise,

Minden hónap első hétfőjén a Karitász csoport tagjaiért és szándékára, második hétfőjén Prohászka Imaszövetség élő és elhunyt tagjaiért lesz szentmise

A templom akadálymentesen Közösségi Házon keresztül közelíthető meg. Kisgyerekesek pedig itt is követethetik a szentmisét.

Hétfőn 9 órakor Karitász fogadóóra, 10 és 12 óra között Baba-Mama találkozó már nem lesz a Közösségiházban!

Május hónap köznapjain este 18 órakor litánia

www.erdujvaros.hu 23/365-211

Köszöntjük a Milán, Ivó, Bernát, Felicia, Konstantin, Rita, Julia, Dezső, Elza, Eszter és Orbán testvéreinket.  

Prohászka Ottokár püspök beszédeiből

(Összegyűjtött munkái, XVIII. kötet, 23)

Minden kegyelmet a Szent Szűz által nyerünk

Nem emeljük túl a határon, túl a teremtmények fokán a Szent Szüzet, nem imádjuk a Boldogságos Szüzet. Egy a közbenjáró Isten és az ember között: Jézus Krisztus (vö. 1 Tim 2, 5); Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek (1 Tim 4, 10). Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis csodálatos, hogy a Megváltó Betlehemben egy édesanya ölében és a Golgotán, véres munkája után, megint csak a fájdalmas anya ölében nyugszik, úgy, hogy maga Aquinói Szent Tamás is mondja, hogy az ember üdve kezdődik az asszony által.

E mellett a szent hit mellett, a hit szellemének e benső vonzalma mellett áll őrt a kereszténység két doktora, mint két darabont: Szent Bernát és Szent Alfonz, ugyanezt hirdeti Szent Germán, konstantinápolyi pátriárka: Senki sem üdvözül, hacsak nem általad, legszentebb Szűz; senki sem szabadul meg a rossztól, hacsak nem általad, legkegyesebb Szűz. Ugyanezt mondja Damaszkuszi Szent János, Damiáni Szent Péter és Szent Bonaventúra és a többi szent is, aki nem írt teológiát, hanem aki tényleg nagy teológus, mert közel áll az Istenhez, szíve mélyéből és szeretete hevéből beszél a Boldogságos Szűz Máriáról.

Az Egyház liturgiája folyton ismételgeti: Nálam van az út és az igazság minden reménye (Sir 24, 25). Aki megtalál, az életet talál, és elnyeri az Úrnak tetszését (Péld 8, 35). A Szentírás pedig úgy köti össze a Jessze törzsét ezzel a virággal, úgy köti össze az anyát a gyermekkel, úgy az asszonyt az ivadékkal, hogy aki a gyermektől, az ivadéktól jót vár, az asszonyt, az anyát nem mellőzheti. Ez a katolikus szellem. Nem mondom, hogy katolikus hit, hanem katolikus szellem. Minden kegyelmet a Boldogságos Szűz által remélünk. Maga ez a hit különben jelezve van valamiképpen azon isteni szóban: Ő széttiporja fejedet (Ter 3, 17); az én győzelmemben is: Ő széttiporja fejedet; az emberiség nagy küzdelmeiben is: ő széttiporja fejedet. Következőleg mi ezekből a gondolatokból és irányításokból ezt a következtetést vonjuk le a magunk számára, hogy valóban minden kegyelmet a Szent Szűz által nyerünk.