Adatvédelem

 • Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés célja: Hírlevél küldése a hírlevélre feliratkozott személyek részére (hozzájáruláson alapuló adatkezelés— Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pont)

Maradandó értékérű iratok esetében közérdekű archiválás (közérdeken alapuló adatkezelés (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

Érintettek kategóriái: Hírlevélre feliratkozott személyek
Személyes Adatok kategóriái: Név, e-mail cím
Címzettek kategóriái: Nem kerül sor adatközlésre
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítása esetén a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet azonosítása és megfelelő garanciák leírása: Nem kerül sor adattovábbításra
Törlésre előirányzott határidők: Hírlevélről történő leiratkozás időpontja

 

Adatkezelő és Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Adatkezelő (Plébánia) neve: Érd-Újváros Plébánia („Plébánia”)
Adatkezelő (Plébánia) elérhetősége: Székhely:2030 Érd, Karolina utca 1.
Telefon:+3623/635-211
E-mail cím: plebania@erdujvaros.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Név: Marczali Ügyvédi Iroda
E-mail cím: adatvedelem@puspokseg.hu
Illetékes Egyházmegye: Székesfehérvári Egyházmegye
Technikai és szervezési intézkedések leírása: Lásd „Egyházi Törvénykönyv (1983; „CIC”), az Egyházmegyei Törvénykönyv (Székesfehérvári Egyházmegye; „SZET”) és a Székesfehérvári Egyházmegye Plébániákra vonatkozó Adatbiztonsági Szabályzata”

 

Hírlevél küldésével kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Plébánia a hírlevélre feliratkozott személyek részére történő hírlevél küldése céljából kezeli a személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), illetve a vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pontja.

A Plébánia a maradandó értékű iratokat közérdekű archiválás céljából a Plébánia levéltárába helyezi. Az adatkezelés jogalapja közérdek (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

 1. Személyes adatok kategóriái

A Plébánia a hírlevél küldése tekintetében az Ön nevét és e-mail címét kezeli.

 1. Személyes adatok címzettjei

A Plébánia a személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Plébánia a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatait a hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig kezeli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Plébánia a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Plébánia közzéteszi.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Plébániához a fenti elérhetőségen fordulhat.

A Plébánia az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. A Plébánia szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Plébánia a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

 • Hozzáféréshez való jog

Kérhet visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a Plébánia kezeli-e a személyes adatait. Ha a Plébánia a személyes adatait kezeli, akkor jogosult arra, hogy megismerje, hogy

 • a Plébánia milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,
 • a Plébánia kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai,
 • a Plébánia alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Plébánia az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Plébánia meg kell, hogy győződjön az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy a Plébánia indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy egészítse ki pontatlan, illetőleg hiányos személyes adatait.

Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Plébánia a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy a Plébánia indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy egészítse ki pontatlan, illetőleg hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Plébánia, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Plébániára alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Plébánia, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben azokra az eredeti adatkezelési célból a továbbiakban nincs szüksége, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Plébánia jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha vitatja azok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, a Plébániának a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy a Plébánia megsértette a jogait a személyes adatai kezelése során, akkor a Plébániához a fenti elérhetőségen fordulhat.
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu).
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Plébánia székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.