Hirdetések

2023.05.28.

Pünkösdvasárnapja

 

Pünkösdvasárnap az esti bérmálási szentmise 17 órakor kezdődik!

Hétfő: 6.15 óra mise, Bodajkon 10 órától Imanap!

Kedd: 6.15 óra szentmise, 18 óra litánia

Szerda:6.15 óra szentmise

Csütörtök:6.15 szentmise

Péntek: 6.15 óra mise

Szombat 6.30 szentmise, utána13 óráig szentséglátogatás, közben 8 és 9 óra között lehetőség lesz szentgyónásra. 9 órától!

19 órakor előesti mise Élő Viktória és családja valamint hálából az elmúlt 23 esztendő kegyelmeiért.

Vasárnap:8 óra, 18 órakor szentmise Skolbli József

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítésre, minden második hétfőn este 18. 30-kor. Az első sorozat befejeződött!

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, de szombaton 17.30-kor szentmise, vasárnap 9.30

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

Szentháromság vasárnapján Máriaremetén 11 órakor egyházmegyénk zarándoklata.

Szent Iréneusz püspök és vértanú „Az eretnekségek ellen” című értekezéséből

(Lib. 3, 17, 1-3: SCh 34, 302-306)

A Szentlélek elküldése

Az Úr megadta az Istenben való újjászületés hatalmát tanítványainak, amikor így szólt hozzájuk: Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében! (Mt 28, 19)

Azt ígérte ugyanis már a próféták által, hogy a végső időkben majd kiárasztja magát szolgáira és szolgálóira, hogy prófétáljanak. Ezért leszállott az Isten Fiára, miután az az ember Fiává lett, és általa kedve telt abban, hogy az emberi nemben lakjék, az emberek között maradjon, és szállást vegyen Isten teremtményeiben, teljesítse bennük az Atya akaratát, és megújítsa őket az elöregedésből Krisztus újdonságára.

Lukács írja, hogy a Szentlélek az Úr mennybemenetele után Pünkösdkor leszállt az apostolokra. Ő az, akinek hatalma van arra, hogy az összes népet elvezesse az életre, és megnyissa számukra az új szövetséget. Ezért minden nyelven egybehangzóan dicsőítették az Istent, mert a Szentlélek hozta egységre a különálló törzseket, és ő ajánlotta fel őket az Atyának, mint az összes nép zsengeáldozatát.

Az Úr is megígérte már előre, hogy elküldi a Vigasztalót, aki bennünket előkészít Istennek. Amint ugyanis a száraz búzaliszt víz nélkül nem lehet egy tésztává és egy kenyérré, úgy mi sem lehetünk Krisztus Jézusban egyek a mennyből származó víz nélkül. S ahogy a száraz föld képtelen termést hozni, ha nem jut nedvességhez, úgy mi is, akik előzőleg száraz fák voltunk, soha nem teremhetnénk az élet gyümölcseit a magától jövő isteni eső nélkül.

Testünk ugyanis a fürdő által nyeri el az egységet a romolhatatlansággal, lelkünk pedig a Lélek által.

Isten Lelke leszállt az Úrra, a bölcsesség és az értelem Lelke, a tanács és az erősség Lelke, a tudás és a jámborság Lelke és Isten félelmének Lelke (vö. Iz 11, 2), akit azután az Úr továbbadott Egyházának, amikor elküldte a Vigasztalót az egész földre, ahová az Úr szava szerint a sátán, mint a villám, bukott le az égből (Lk 10, 18). Éppen ezért van szükségünk az Isten harmatára, hogy meg ne égjünk, és terméketlenné ne váljunk, s ahol vádlónk van, legyen ott a Védelmezőnk is. Hiszen az Úr a Szentlélekre bízta emberét, aki rablók kezébe esett, akin ő maga megkönyörült, és bekötözte sebeit, aztán két királyi dénárt adott, hogy a Szentlélek által az Atya és a Fiú képét és belénk írt jelét magunkba fogadva gyümölcsöztessük a ránk bízott dénárokat, és megsokszorozva számoljuk le az Úrnak.

Köszöntjük a Konstantin, Júlia, Rita, Dezső, Renáta, Eszter, Eliza, Orbán, Evelin, Fülöp, Hella és Pelbárt testvéreinket!

Mennybemenetel vasárnapja

 

Hétfő: 18 óra mise lelkigyakorlatos szentmise

Kedd: 18 óra lelkigyakorlatos szentmise

Szerda:18 óra lelkigyakorlatos szentmise

Csütörtök:6.15 szentmise Bognár és Szűcs család tagjaiért18 óra litánia

Péntek: 6.15 óra mise

Szombat 6.30 szentmise, utána13 óráig szentséglátogatás, közben 8 és 9 óra között lehetőség lesz szentgyónásra. 9 órától!

19 órakor előesti mise

Vasárnap:8 óra, 17 órakor bérmálási szentmise

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítésre, minden második hétfőn este 18. 30-kor. Az első sorozat befejeződött!

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, de szombaton 17.30-kor szentmise, vasárnap 9.30

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

Szent Ágoston püspök beszédeiből

(Sermo de Ascensione Domini, Mai 98, 1-2: PLS 2, 494-495)

Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből

A mi Urunk, Jézus Krisztus a mai napon felment a mennybe, szálljon fel vele a mi szívünk is.

Halljuk, mit mond az Apostol: Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre (Kol 3, 1-2). Amint ugyanis ő felment a mennybe, és mégsem távozott el tőlünk, úgy mi is már ott vagyunk vele, jóllehet testünkben még nem ment végbe az, amire ígéretet kaptunk.

Ő már felmagasztalódott az egek fölé, de mégis elszenvedi azt, ami nyomorúságot csak érzünk mi, itt a földön élő tagjai. Ennek bizonyságát nyújtotta, amikor a mennyből megszólalt: Saul, Saul, miért üldözöl engem? (ApCsel 9, 4) Máskor meg azt mondta: Éhes voltam, és adtatok ennem (Mt 25, 35).

Miért ne fáradoznánk mi is úgy itt a földön, hogy a hit, a remény és a szeretet által, amely minket hozzá köt, már vele ott nyugodhassunk a mennyben? Ő, amikor ott van, velünk is itt van. És mi, amikor itt vagyunk, vele ott is vagyunk. Ő itt van istenségével, hatalmával és szeretetével; mi pedig ott vagyunk, jóllehet istenségével nem rendelkezünk, mint ő, de az iránta való szeretetünkkel mégis ott lehetünk.

Ő a mennyet el nem hagyta, amikor onnét leszállt hozzánk; de tőlünk sem távozott el, midőn ismét visszament a mennybe. Mert ő ott volt akkor is, amikor itt tartózkodott, amint ő maga is állítja szavával: Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia, aki a mennyben van (Jn 3, 13).

A vele való egység miatt mondta ezt, mivel ő a mi Fejünk, és mi az ő teste vagyunk. Ez tehát nem más, mint ő, mert mi is ő vagyunk, amint ő ember Fia lett miattunk, mi pedig az Isten fiai lettünk őmiatta.

Hiszen így mondja az Apostol: Ahogyan a test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is (1 Kor 12, 12). Nem azt mondja: így Krisztus, hanem azt, hogy: így Krisztus is. Krisztus tehát sok tag, de csak egy test.

Leszállt a mennyből irgalma miatt, és nemcsak ő maga szállt fel a mennybe, hanem vele és benne mi is a kegyelem által, így nemcsak Krisztus szállt le, és nemcsak Krisztus szállt fel; éspedig nem azért, hogy a Fej méltósága elhalványuljon a testben, hanem azért, hogy a test egysége elválaszthatatlan legyen a Fejtől.

Köszöntjük a Bonifác, Gyöngyi, Szonja, Zsófia, Botond, Paszkál, Alexandra, Erik, Ivó, Milán, Bernát és Hanna testvéreinket!

2023.05.13.

Húsvét 6. vasárnapja

Hétfő: 18 óra mise Marianum Imacsoport szentmiséje

Kedd: 6.15 óra mise,18 óra litánia

Szerda:6.15 óra mise, 18 óra litánia

Csütörtök:17 óra Egyházmegyei szentségimádás, benne 18 óra litánia

Péntek: 6.15 óra mise

Szombat 6.30 szentmise, utána13 óráig szentséglátogatás, közben 8 és 9 óra között lehetőség lesz szentgyónásra. 9 órától Közösségi ház takarítása, melyhez szívesen fogadunk segítséget!

19 órakor előesti mise

Vasárnap:8 óra, 19 órakor  elhunyt Fábián Katalin

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítésre, minden második hétfőn este 18. 30-kor. Az első sorozat befejeződött!

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől szerdáig ¾ 7 órakor, de csütörtök:17 óra Egyházmegyei szentségimádás szentmisével, pénteken reggel ¾ 7 óra, szombaton 17.30-kor szentmise, vasárnap 9.30

 Szentmisék Érdújtelepen csütörtök:17 óra Egyházmegyei szentségimádás szentmisével, vasárnap 11 óra

Alexandriai Szent Cirill püspöknek a második korintusi levélhez írt magyarázatából

(Cap. 5, 5 – 6, 2: PG 74, 942-943)

Krisztus kiengesztelte irántunk Istent, aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott

Akik már megkapták a Szentlélek lefoglaló zálogát, és a feltámadás reményének a birtokosai, azok a jövendő feltámadást már jelenvalónak tartják, és azt hangoztatják, hogy ezentúl nem tekintenek senkit emberi szempontból. Mindnyájan lelkiek vagyunk ugyanis, és mentesek a testi romlandóságtól. Mert amikor felragyogott felettünk Isten egyszülött Fia, hasonlóvá lettünk a mindent éltető Igéhez. Amint a bűn uralma idején a halál kötelékei tartottak fogva minket, úgy vetettük el most a romlandóságot azóta, hogy közbelépett a megigazulást szerző Krisztus.

Ezért senki sem él már testben, azaz testi gyengeségben, amit pedig méltán és joggal tekintünk úgy, mint romlandóságot. Ezért mondja Szent Pál: Ha Krisztust azelőtt emberileg ismertük is, most már nem úgy ismerjük (2 Kor 5, 16). Mintha ezt akarná mondani: Az Ige testté lett, és közöttünk élt (Jn 1, 14), és mindannyiunk életéért elvállalta a testi halált. És ha mi így, testi valóságában ismertük is meg őt, ezután már nem így ismerjük. Mert ha meg is tartotta emberi testét, azt, amely harmadik napon feltámadt, és az Atyánál van az égben, mindazonáltal meg kell értenünk, hogy Krisztus testfölöttivé is lett: ő ugyanis egyszer meghalt, de többé meg nem hal, a halál nem lesz többé úrrá rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, élve azonban Istennek él (vö. Róm 6, 9-10).

Ha tehát ilyen valaki az, aki életünk előtt mint zászlóvivő áll, akkor úgy kell nyomába törekednünk, hogy szinte már ne is testben élőknek, hanem már testfölöttieknek bizonyuljunk. Igaza van tehát Szent Pálnak, aki ezt írja: Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg (2 Kor 5, 17). Megigazultunk ugyanis a hit által Krisztusban, és eltűnt az átok ereje. Hiszen ő miértünk támadt fel, eltiporva a halál hatalmát; így megismertük az igaz és tökéletes Istent – akit lélekben és igazságban imádunk – a Fiú közvetítésével, aki mennyei jótéteményeket eszközöl ki az Atyától a világ számára.

Ezért mondja igen bölcsen Szent Pál: Ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk (2 Kor 5, 18). Mert egészen bizonyos, hogy az Atya akaratából valósult meg a megtestesülés misztériuma és az ebből következő megújulás. Hiszen Krisztus által nyertük el azt a lehetőséget is, hogy az Atyához járulhatunk. Az ő tanítása szerint ugyanis senki sem mehet az Atyához másként, mint őáltala. Tehát ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott (2 Kor 5, 18).

Köszöntjük a Gizella, Gusztáv, Győző, Alberta, Pálma, Míra, Ferenc, Pongrác, Szervác, és Noel testvéreinket!

2023.05.06.

Húsvét 5. vasárnapja

Hétfő: 18 óra mise

Kedd: 6.15 óra mise,18 óra litánia

Szerda:6.15 óra mise, 18 óra litánia

Csütörtök:6.15 óra Duló, Bognár Jordanics családért, és Trosits Ákos

18 óra litánia

Péntek: 6.15 óra mise

Szombat 6.30 szentmise, utána13 óráig szentséglátogatás, közben 8 és 8.30 óra között lehetőség lesz szentgyónásra.

17 órakor Ófaluban Bogner Mária Margit mise

19 órakor előesti mise

Vasárnap:8 óra, 19 órakor Juhász Pálné szentmise

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítésre, minden második hétfőn este 18. 30-kor. Következő alkalom: május 8 -án lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 17-kor Ófaluban Bogner Mária Margit, vasárnap 9.30

Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

 

Szent Maximus torinói püspök beszédeiből

(Sermo 53, 1-2. 4: CCL 23, 214-216)

Krisztus a mi húsvéti világosságunk

Krisztus feltámadása megnyitja a holtak birodalmát, az Egyház most megkeresztelt gyermekei megújítják a földet, a Szentlélek kinyitja a mennyországot; a holtak megnyílt birodalma pedig visszaadja a holtakat, a megújult föld életet ad a feltámadtaknak, és a megnyílt menny befogadja az oda felmenőket.

Ekkor megy a paradicsomba a gonosztevő, a feltámadt szentek pedig bemennek a szent városba, a holtak visszatérnek az élőkhöz. Krisztus feltámadásával így minden teremtmény mintegy meggazdagodva felmagasztosul.

Az alvilág visszaadja foglyait a mennynek, a föld a mennybe küldi azokat, akiket eltemetett, a menny bemutatja az Úrnak az odaérkezőket, így szenvedése egyetlen tettével Üdvözítőnk felemel a mélyből, feltámaszt a földből, lakást ad a mennyben.

Krisztus feltámadása ugyanis élet a holtak számára, megbocsátás a bűnösöknek, megdicsőülés a szenteknek. Ezért szólít fel a szent próféta minden teremtményt Krisztus feltámadásának ünneplésére, amikor arra buzdít, hogy ezen a napon, amelyet az Úr alkotott, örvendeznünk kell.

Krisztus világossága olyan nappal, amelynek nincs éjszakája, sem vége. Hogy pedig maga Krisztus ez a nappal, erről így tanít az Apostol: Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel (Róm 13, 12). Így mondja: Múlóban az éjszaka, s nem azt, hogy: következik, így érthető ugyanis, hogy Krisztus világosságának eljövetelével messze fut a sátán sötétsége, s nem következik már rá a bűnök éjszakája; ez a véget nem érő fény elűzi az ősi homályt, és gátat vet a bűnök eláradásának.

Maga a Fiú az a nappal, akire istensége fényét titokzatosan ráárasztja az Atya. Ő tehát az igazi nap, aki Salamon ajkával így beszél: Én el nem múló fényt gyújtottam az égen (Sir 24, 6 Vulg.).

Amint tehát az égi napot egyáltalán nem követi éjszaka, úgy a Krisztustól kapott életszentséget sem követi a bűn sötétsége. Az égi nap ugyanis szakadatlanul fénylik, világít és tündöklik, és semmiféle sötétség sem homályosíthatja el, ugyanígy Krisztus világossága is szüntelen sugárzik, ragyog és tündöklik, de a vétkek semmiféle sötét homálya ki nem olthatja. Ezért mondja Szent János evangélista: A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel (Jn 1, 5).

Örvendezzünk tehát, testvérek, mindnyájan a mai szent ünnepen! Senki se vonja ki magát bűnei miatt e közös örömből; senkit se akadályozzon semmilyen bűnteher abban, hogy a többiekkel együtt ünnepeljen! Mert akármilyen nagy bűnös valaki, ezen a napon nem szabad kételkednie bűnei bocsánata felől, hiszen nem kicsi a mi biztatásunk: Ha a gonosztevő paradicsomot érdemelt, miért ne érdemelne bocsánatot a hívő keresztény?

Köszöntjük a Katalin, Kitti, Fülöp, Jakab, Zsigmond, Zoé, Atanáz, Irma, Tímea, Flórián, Mónika, Györgyi és Ivett testvéreinket!

2023.04.30.

Húsvét 4. vasárnapja

Vasárnap: 9.30 Ferenc pápa szentmiséje Budapesten!, 19 órakor ebben a templomban szentmise

Hétfő: 6.15 óra mise

Kedd: 18 óra litánia

Szerda: 18 óra litánia

Csütörtök: 18 óra litánia

Péntek: 6.15 óra mise

Szombat 6.30 szentmise, utána 13 óráig szentséglátogatás, közben 8 és 9 óra között lehetőség lesz szentgyónásra.

19 órakor előesti mise

Vasárnap:8 óra, 19 órakor szentmise

Május 8-án Szinódusi megbeszélés.

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítésre, minden második hétfőn este 18. 30-kor. Következő alkalom: május 8-án lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 17.30-kor szentmise, vasárnap 9.30 Ferenc pápa szentmiséje Budapesten!.

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 9.30 Ferenc pápa szentmiséje Budapesten!

Imádság

Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve 

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük,
hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk.
Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük,
hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,
valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása
legyen kegyelem és erő forrása,
hogy hitünkben növekedve
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,
reménnyel építsük földi hazánkat,
és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.
Ámen.

 

Nagy Szent Gergely pápának az evangéliumokról mondott szentbeszédeiből

(Hom. 14, 3-6: PL 76, 1129-1130)

Krisztus a jó Pásztor

Én vagyok a jó Pásztor. Ismerem juhaimat, azaz szeretem, és enyéim is ismernek engem (Jn 10, 14). Ezzel nyíltan megmondta: akik szeretnek, azok megfogadják szavamat. Hiszen egyáltalán nem ismeri az igazságot az, aki nem szereti.

Eddig arról hallottatok, szeretett testvéreim, hogy melyek a mi hivatásunk veszélyei. Most azonban azt fontoljátok meg az Úr szavai alapján, milyen veszélyekkel jár a ti hivatástok. Kérdezzétek csak meg magatokat: az ő juhai vagytok? Vajon ismeritek őt? Vajon tudtok az igazság fényéről? De hangsúlyozom: nemcsak a hit, hanem a szeretet által is ismeritek? Kérdem: ismeritek-e a hitet, nemcsak egyszerűen úgy, hogy elfogadjátok, hanem úgy is, hogy azt tettekre váltjátok? Mert a fent idézett szavak János evangélista tolmácsolásában így hangzanak: Aki azt állítja, hogy ismeri az Istent, de parancsait nem tartja meg, az hazudik (1 Jn 2, 4).

Ezért így folytatja azonnal az Úr: mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom juhaimért (Jn 10, 15). Ezzel világosan megmondta: abban nyilvánul meg az, hogy én ismerem az Atyát és engem ismer az Atya, hogy életemet adom a juhaimért, vagyis azt, hogy én mennyire szeretem az Atyát, azzal a szeretettel mutatom meg, amely engem a juhaimért meghalni késztet.

Azután ismét a juhokról szólva így folytatja: Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik (Jn 10, 27). Kevéssel előbb ezt mondta róluk: Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál (Jn 10, 9). Belép az ember a hit által; kilép, amikor a hitből a szemlélődésre jut el, a hitbeli ismeretből a látásra, és így talál táplálékra az örök lakomán.

Juhai tehát megtalálják a legelőt, mert aki Jézust egyszerű szívvel követi, az örökké zöldellő rétek dús füvéhez jut. A jó Pásztor juhainak legelője pedig nem más, mint a mindig viruló paradicsomkert lelki boldogsága. A választottak dús legelője ugyanis Istennek színről színre látott arca, amelynek véget nem érő és teljesen zavartalan szemléletében éltető táplálékkal töltekezik a lelkük.

Szeretett testvéreim, iparkodjunk megtalálni ezt a dús legelőt, hogy abban mi is részesedjünk a menny lakóinak örömére. Már maga az ott vigadozók boldogsága is hívogat minket. Buzduljunk neki, testvérek, éledjen bennünk újjá, tüzesedjék át a hitünk, és gyulladjanak fel vágyaink a mennyeiek szeretetére; aki így szeret, az már az ég felé menetel.

Azokat, akik az égi haza örömét keresik, ne tartóztassa fel semmiféle akadály: hiszen ha egyszer valaki egy kitűzött cél felé tart, akkor e törekvéstől az út nehézségei már nem tántoríthatják el. De csábító kellemességek se térítsenek el bennünket, hiszen igazán oktalan az a vándor, aki egyszerre elfelejti, hogy hová is készült, mihelyt útján egy szép virágos rétet megpillant.

Köszöntjük a  Béla, György, Márk, Zita, Mariann, Valéria és Péter testvéreinket!

2023. 04. 23.

Húsvét 3. vasárnap

Hétfő: 18 óra mise

Kedd: 6.15 óra

Szerda: 6.15 óra

Csütörtök: 6.15 óra

Péntek: 6.15 óra

Szombat 6.30 szentmise, utána13 óráig szentséglátogatás, közben 8 és 9 óra között lehetőség lesz szentgyónásra.

19 órakor előesti mise

Vasárnap:9.30 Ferenc pápa szentmiséje Budapesten!, 19 órakor szentmise

Szentségekre felkészítő sorozata minden második hétfőn este a mise után 18.30-kor. Következő alkalom: 24-én. Köztes héten, legközelebb május 8-án Szinódusi megbeszélés.

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítésre, minden második hétfőn este 18. 30-kor. Következő alkalom: május 8-án lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 17.30-kor szentmise, vasárnap 9.30 Ferenc pápa szentmiséje Budapesten!.

Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 9.30 Ferenc pápa szentmiséje Budapesten!

 

 

Imádság

Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

 

 

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük,
hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk.
Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük,
hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,
valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása
legyen kegyelem és erő forrása,
hogy hitünkben növekedve
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,
reménnyel építsük földi hazánkat,
és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.
Ámen.

 

Szent Jusztínusz vértanúnak a keresztények érdekében írt Első védőiratából

(Cap. 66-67: PG 6, 427-431)

Az Eukarisztia megünneplése

Az Eukarisztia vétele senki másnak nincs megengedve, csak annak, aki hiszi, hogy igaz az, amit tanítunk, és azután a bűnbocsánat és az újjászületés fürdőjében már megkeresztelkedett, és úgy él, ahogy azt Krisztus meghagyta.

Mert az Eukarisztiát nem közönséges kenyérként, sem közönséges italként vesszük magunkhoz, hanem úgy, mint az Isten Igéje által megtestesült Jézus Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek a mi üdvösségünkért felvett testét és vérét. Éppígy erről a táplálékról – amelyben az ő szavait tartalmazó imával hálát adunk, és amelyből testünk és vérünk az átváltozás értelmében táplálkozik – azt a tanítást kaptuk, hogy ez ugyanannak a megtestesült Jézusnak a teste és vére.

Mert az apostolok is az ő irataikban, amelyeket evangéliumoknak nevezünk, azt tanítják, hogy Jézus így hagyta meg nekik: hogy tudniillik, kezébe vette a kenyeret, és miután hálát adott, ezeket mondotta: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez az én testem; hasonlóképpen kezébe vette a kelyhet, hálát adott, és ezeket mondotta: Ez az én vérem, és hogy mindezt egyedül csak rájuk bízta. Ettől az időtől kezdve magunk között mi is folyton megújítjuk az ő emlékezetét, és mi, akik ezt végezzük, befogadjuk mindazokat, akik ezt kívánják; és mindenkor egységben vagyunk. Mindenért, amit magunkhoz veszünk, áldjuk a mindenség Teremtőjét Fia, Jézus Krisztus és a Szentlélek által.

Vasárnap a városokból és a falvakból mindnyájan egy helyre összejövünk, és az apostolok buzdításait vagy a próféták írásait olvassuk, amennyire az idő engedi.

Amikor pedig a lektor elvégezte az olvasást, az elöljáró int és buzdít a hallott fontos dolgok követésére.

Ezután mindnyájan felállunk, és közösen imádkozunk; majd – mint említettük – imádkozás után kenyeret és bort és vizet hoznak; és az elöljáró – amennyire erejéből telik – imádságot és hálaadást mond, s a nép ráfeleli: Ámen. Majd azokat, amikkel hálaadást mondtunk, szétosztják, és a jelenlevők mindegyike magához veszi, a távollevőknek pedig diakónusok viszik el.

Azok, akik tehetősek, és szándékukban áll – ki-ki a maga mértéke szerint –, adakoznak, és a gyűjtés eredményét az elöljárónak átadják, és ő osztja szét az árváknak és özvegyeknek, a betegeknek és azoknak, akik valami miatt arra rászorulnak, a börtönben sínylődőknek, valamint az ott tartózkodó jövevényeknek; egyszóval minden rászorulónak gondját viseli.

Vasárnap ugyanis mindnyájan egybegyűlünk, azért, mert ez a hétnek első napja, amikor Isten a sötétséget megszüntette, és az anyagvilágot megteremtette; de azért is, mert Jézus Krisztus, a mi Megváltónk ezen a napon támadt fel a halálból. A szombat előtti napon keresztre feszítették őt, s harmadnap, azaz vasárnap, apostolai és tanítványai előtt megjelent, és megtanította őket arra, amiket nektek is megfontolás végett továbbadtunk.

Köszöntjük a Csongor, Rudolf, Andrea, Emma, Tivadar, Konrád, Csilla és Noémi testvéreinket!

2023. 04.16.

Húsvét 2. vasárnap

Hétfő: 18 óra mise Marianum Imaszövetség szentmiséje

Kedd: 6.15 óra

Szerda: 6.15 óra

Csütörtök: 6.15 óra

Péntek: 6.15 óra elhunyt Kristóf és élő Veronika

Szombat 6.30 szentmise, 7 óra szentségimádási iskola következő alkalma, utána 13 óráig szentséglátogatás, közben 8 és 9 óra között lehetőség lesz szentgyónásra.

15 óra Elsőáldozási mise

19 órakor előesti mise Bojó Józsefné és családja, Vera mama

Vasárnap:8 óra, mise, 19 órakor szentmise Hirschenberger család

Szentségekre felkészítő sorozata minden második hétfőn este a mise után 18.30-kor. Következő alkalom: 24-én. Köztes héten, legközelebb április 17-én Szinódusi megbeszélés.

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítésre, minden második hétfőn este 18. 30-kor. Következő alkalom: április 17-én lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 17.30-kor szentmise, vasárnap 9.30-kor tartunk szentmisét.

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra szentmise

Imádság

Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük,
hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk.
Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük,
hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,
valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása
legyen kegyelem és erő forrása,
hogy hitünkben növekedve
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,
reménnyel építsük földi hazánkat,
és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.
Ámen.

 

Szent András krétai püspök szónoklataiból

(Oratio 9 in ramos palmarum: PG 97, 990-994)

Áldott, aki az Úr nevében jön: Izrael királya!

Jöjjetek, mi is menjünk fel az Olajfák hegyére, fussunk Krisztus elé, aki Betániából ma visszatért, és önként vállalta a tiszteletreméltó és boldogító szenvedést, hogy bevégezze üdvözítésünk szentségét, mi pedig az előttünk járóval találkozzunk.

Íme, jön, és önként Jeruzsálem felé veszi útját. Jön, aki értünk alászállt a magas égből, hogy minket, akik a bűn mélységébe zuhantunk, fölemeljen magához, amint a Szentírás mondja: minden fejedelemség, hatalom, erő és minden néven nevezendő méltóság fölé (Ef 1, 21).

Íme, jön, nem dicsőséges fényben, nem győzelmi pompában. Nem vitatkozik – úgymond –, és nem kiabál, senki sem hallja szavát (Mt 12, 19). Hétköznapi ruhában és egyszerű kísérettel, szelíden és alázatosan vonul be.

Nosza, siessünk mi is ezzel a szenvedésére igyekvővel, tartsunk együtt azokkal, akik elébe vonultak. De ne úgy, hogy pálmaágakat és ruháinkat terítsük útja elé szőnyeg gyanánt, hanem amennyire csak tőlünk telik, megalázódó lélekkel, őszinte szívvel és elhatározással mi magunk boruljunk le elébe, hogy befogadhassuk a hozzánk jövő Igét, és így magát az Istent, akit soha senki föl nem foghat.

Urunk örül annak, hogy ilyen szelídnek mutatkozik előttünk, hiszen ő valóban szelíd, de a mi esendő gyarlóságunk fölé emelkedik. Örül annak, hogy közénk jött, hogy hasonló lett hozzánk, és hogy e hasonlósága által magához emel bennünket, és visszavezet magához minket.

Aki jóllehet a mi áldozataink és kicsinységünk fölött áll, amint a Szentírás is mondja: – gondolom, saját dicsősége és isteni természete miatt is – felszállt az egekbe, az örök egekbe (Zsolt 67, 34). Ennek ellenére azonban egyáltalán nem szakította meg a velük való kapcsolatát, és az embereket a földi élet alacsonyságából egyik dicsőségről a másikra emeli, hogy végül a maga mennyei dicsőségébe vigye.

Ezért tehát saját magunkat terítsük Krisztus lába elé, ne pedig a ruháinkat, ne elfonnyadó fa- és cserjeágakat, amelyek már gyümölcsöt sem hozhatnak, és az emberi szem előtt is csak pár óráig szépek. Mi inkább az ő kegyelmébe és magába Krisztusba öltözzünk, amint a Szentírás is mondja: Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra (Gal 3, 27). Mi magunk boruljunk ruháink helyett a lábai elé.

Mi pedig, akiket előbb a bűn bíborvörösre festett be, de azután a keresztség vizébe merülve már a bárány hófehér gyapjának csillogó fehérsége ékesít, most már ne fonnyadó pálmaágakat, hanem saját magunkat mutassuk be győzelme jutalmaként a halál legyőzőjének.

Mondjuk hát mindennap a boldog gyermekek énekét, lelkünk átszellemült pálmaágait lengetve feléje: Áldott, aki az Úr nevében jön: Izrael királya! (Jn 12, 13)

Köszöntjük a Dusán, Zsolt, Leó, Glória, Gyula, Martin, Ida, Tibor, Maxim és Anasztázia testvéreinket!

2023. 04. 09.

Húsvétvasárnap

Húsvéthétfő: 8 óra mise

Kedd: 6.15 óra

Szerda: 6.15 óra

Csütörtök: 6.15 óra

Péntek: 6.15 óra Katona Imre és Imréné

Szombat 6.30 szentmise, utána 13 óráig szentséglátogatás, közben 8 és 9 óra között lehetőség lesz szentgyónásra.

19 órakor előesti mise Ilona édesanya és Teréz mama

Vasárnap:8 óra, mise, 19 órakor szentmise

Szentségekre felkészítő sorozata minden második hétfőn este a mise után 18.30-kor. Következő alkalom: 24-én. Köztes héten, legközelebb április 17-én Szinódusi megbeszélés.

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítésre, minden második hétfőn este 18. 30-kor. Következő alkalom: április 17-én lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 17.30-kor szentmise, vasárnap 9.30-kor tartunk szentmisét.

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra szentmise

Imádság

Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük,
hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk.
Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük,
hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,
valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása
legyen kegyelem és erő forrása,
hogy hitünkben növekedve
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,
reménnyel építsük földi hazánkat,
és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.
Ámen.

 

Melito szárdeszi püspök húsvéti szentbeszédéből

(Nn. 2-7. 100-103: SCh 123, 60-64. 120-122)

A feltámadt Krisztus magasztalása

Testvéreim! Szeretném, ha megértenétek, hogy a húsvéti misztérium új is, de régi is; örök, de időben történő is; mulandó, de enyészhetetlen is; halandó, de halhatatlan is.

Régi ez a húsvéti misztérium a mózesi törvény értelmében, de új a megtestesült Ige szerint; időben történő, ha mint előképet nézzük, de örök, mert kegyelemközlő; mulandó, mint a bárány feláldozása, de enyészhetetlen, Urunk életét tekintve; halandó, ha eltemetését nézzük, de halhatatlan, ha a halálból való feltámadását tekintjük.

A Törvény az régi, de új az Ige; az előkép időbeli, de a kegyelem örök; a bárány mulandó, elenyészhetetlen azonban az Úr, akit ártatlan bárányként áldoztak fel, de Istenként támadt életre.

Mert mint juhot leölésre vitték, de ő nem volt juh; elnémult, mint a bárány (Iz 53, 7), de ő nem volt bárány. Az előkép szétfoszlott, és a valóság megmaradt: a bárány helyett Isten van, a juh helyett ember, az emberben pedig Krisztus, aki mindent magába foglal.

Tehát a bárány feláldozása és a régi húsvét ünneplése, sőt maga az egész törvény Jézus Krisztusban véget ért. Őmiatta volt minden az Ószövetségben, és még inkább őmiatta van minden az Újszövetségben.

A Törvény ugyanis Igévé vált, a régi újjá vált (mindkettő pedig Sionból és Jeruzsálemből eredt), és a parancsolatból kegyelem lett, az előképből valóság, a bárányból Isten Fia, a juhból ember, az emberből Isten.

Urunk ugyanis Isten létére magára vette az emberi természetet, szenvedett a szenvedőkért, fogoly lett a bilincsbe vertekért, halálra ítélték a gonosztevőkért, eltemették őt a megholtakért, de feltámadt sírjából, és ezt a nagy igét sugározta a világba: Ki az, aki ítéletet mond felettem? Álljon hát elém (vö. Iz 50, 8). Én feloldottam az elítéltet, életre keltettem a halottat, és az eltemetettet a sírból feltámasztottam. Ki mer ellentmondani nekem? Hiszen én vagyok a Krisztus, aki a halált megsemmisítettem, ellenségem felett diadalt arattam, az alvilág hatalmát letiportam, a rettenthetetlen ellenséget megkötöztem, és az embert az egek magasába emeltem: én, aki Krisztus vagyok.

Jöjjetek tehát, emberi nemzedékek mindnyájan, akiket mind ez ideig a bűn forrasztott egybe, és fogadjátok bűneitek bocsánatát. Én vagyok ugyanis a ti megbocsátástok, én vagyok az üdvösség Pászkája, én vagyok az értetek feláldozott Bárány, én vagyok a benneteket tisztára mosó víz, én vagyok a ti életetek, én vagyok a ti feltámadásotok, én vagyok a ti világosságotok, én vagyok a ti üdvösségetek, én vagyok a ti Királyotok. Én felviszlek titeket a magas égbe, új életre keltelek titeket, és megmutatom nektek a mennyei Atyát; jobbom erejével támasztalak fel titeket.

 

Köszöntjük az Áron, Buda, Richárd, Kerény, Vince, Vilmos, Herman, Dénes és Zselyke testvéreinket!

2023. 04. 02.

Virágvasárnap

Hétfő: 18 óra

Kedd: 6.15 óra

Szerda: 6.15 óra

Nagycsütörtök: 19 óra Az utolsó vacsora emlékmiséje, virrasztás

Nagypéntek:15 óra szertartások (szigorú böjt, hústilalom!)

Nagyszombat 8 órakor szentsír nyitás, utána szentsírlátogatás, kérjük, hogy a kihelyezett lapon jelezzük, hogy ki mikor tud itt lenni! 9 és 10 óra között lehetőség lesz lehetőség szentgyónásra.

19 órakor feltámadási mise, körmenet

Vasárnap:8 óra, mise ételszenteléssel, 19 órakor szentmise

Szentségekre felkészítő sorozata minden második hétfőn este a mise után 18.30-kor. Következő alkalom: március 27-én. Köztes héten, legközelebb április 3-án Szinódusi megbeszélés.

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítésre, minden második hétfőn este 18. 30-kor. Következő alkalom: április 4-én lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől szerdáigig ¾ 7 órakor, pénteken és szombaton 17.30-kor szentmise, vasárnap és húsvét hétfőn 9.30-kor tartunk szentmisét.

Szentmisék Érdújtelepen vasárnap és húsvét hétfőn 11 óra szentmise

Köszöntjük a Lara, Hajnalka, Gedeon, Johanna, Jónás, Zalán, Árpád, Bence és Hugó testvéreinket!

Hétfő: 18 óra

Kedd: 6.15 óra

Szerda: 6.15 óra

Csütörtök: 6.15 óra

Péntek: 6. 15 óra mise , 18 óra keresztút, majd imaszeminárium következő alkalma (hústilalom!)

Szombat 6.30-kor szentmise, utána, 13 óráig szentséglátogatás, kérjük, hogy a kihelyezett lapon jelezzük, hogy ki mikor tud itt lenni! 8 és 8.30 között lehetőség lesz lehetőség szentgyónásra.

19 órakor mise Szülőkért és nagyszülőkért, barkaszentelés és körmenet

Vasárnap: 8 óra, 15 órakor Ófaluban családi keresztút, 19 órakor szentmise

Szentségekre felkészítő sorozata minden második hétfőn este a mise után 18.30-kor. Következő alkalom: március 27-én. Köztes héten, legközelebb április 3-án Szinódusi megbeszélés.

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítésre, minden második hétfőn este 18. 30-kor. Következő alkalom: árpilis 4-én lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 17.30-kor szentmise, vasárnap 9.30-kor tartunk szentmisét.

Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra szentmise

Filmklub március 26-án 16 órakor

Imádság

Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük,
hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk.
Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük,
hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,
valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása
legyen kegyelem és erő forrása,
hogy hitünkben növekedve
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,
reménnyel építsük földi hazánkat,
és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.
Ámen.

 

Szent András krétai püspök szónoklataiból

(Oratio 9 in ramos palmarum: PG 97, 990-994)

Áldott, aki az Úr nevében jön: Izrael királya!

Jöjjetek, mi is menjünk fel az Olajfák hegyére, fussunk Krisztus elé, aki Betániából ma visszatért, és önként vállalta a tiszteletreméltó és boldogító szenvedést, hogy bevégezze üdvözítésünk szentségét, mi pedig az előttünk járóval találkozzunk.

Íme, jön, és önként Jeruzsálem felé veszi útját. Jön, aki értünk alászállt a magas égből, hogy minket, akik a bűn mélységébe zuhantunk, fölemeljen magához, amint a Szentírás mondja: minden fejedelemség, hatalom, erő és minden néven nevezendő méltóság fölé (Ef 1, 21).

Íme, jön, nem dicsőséges fényben, nem győzelmi pompában. Nem vitatkozik – úgymond –, és nem kiabál, senki sem hallja szavát (Mt 12, 19). Hétköznapi ruhában és egyszerű kísérettel, szelíden és alázatosan vonul be.

Nosza, siessünk mi is ezzel a szenvedésére igyekvővel, tartsunk együtt azokkal, akik elébe vonultak. De ne úgy, hogy pálmaágakat és ruháinkat terítsük útja elé szőnyeg gyanánt, hanem amennyire csak tőlünk telik, megalázódó lélekkel, őszinte szívvel és elhatározással mi magunk boruljunk le elébe, hogy befogadhassuk a hozzánk jövő Igét, és így magát az Istent, akit soha senki föl nem foghat.

Urunk örül annak, hogy ilyen szelídnek mutatkozik előttünk, hiszen ő valóban szelíd, de a mi esendő gyarlóságunk fölé emelkedik. Örül annak, hogy közénk jött, hogy hasonló lett hozzánk, és hogy e hasonlósága által magához emel bennünket, és visszavezet magához minket.

Aki jóllehet a mi áldozataink és kicsinységünk fölött áll, amint a Szentírás is mondja: – gondolom, saját dicsősége és isteni természete miatt is – felszállt az egekbe, az örök egekbe (Zsolt 67, 34). Ennek ellenére azonban egyáltalán nem szakította meg a velük való kapcsolatát, és az embereket a földi élet alacsonyságából egyik dicsőségről a másikra emeli, hogy végül a maga mennyei dicsőségébe vigye.

Ezért tehát saját magunkat terítsük Krisztus lába elé, ne pedig a ruháinkat, ne elfonnyadó fa- és cserjeágakat, amelyek már gyümölcsöt sem hozhatnak, és az emberi szem előtt is csak pár óráig szépek. Mi inkább az ő kegyelmébe és magába Krisztusba öltözzünk, amint a Szentírás is mondja: Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra (Gal 3, 27). Mi magunk boruljunk ruháink helyett a lábai elé.

Mi pedig, akiket előbb a bűn bíborvörösre festett be, de azután a keresztség vizébe merülve már a bárány hófehér gyapjának csillogó fehérsége ékesít, most már ne fonnyadó pálmaágakat, hanem saját magunkat mutassuk be győzelme jutalmaként a halál legyőzőjének.

Mondjuk hát mindennap a boldog gyermekek énekét, lelkünk átszellemült pálmaágait lengetve feléje: Áldott, aki az Úr nevében jön: Izrael királya! (Jn 12, 13)

 

Köszöntjük  Lara, Hajnalka, Gedeon, Johanna, Jónás, Zalán, Árpád, Bence és Hugó testvéreinket!

2023. 03. 26.

Nagyböjt 5. vasárnapja

Hétfő: 18 óra

Kedd: 6.15 óra

Szerda: 6.15 óra

Csütörtök: 6.15 óra

Péntek: 6. 15 óra mise , 18 óra keresztút, majd imaszeminárium következő alkalma (hústilalom!)

Szombat 6.30-kor szentmise, utána, 13 óráig szentséglátogatás, kérjük, hogy a kihelyezett lapon jelezzük, hogy ki mikor tud itt lenni! 8 és 8.30 között lehetőség lesz lehetőség szentgyónásra.

19 órakor mise Szülőkért és nagyszülőkért, barkaszentelés és körmenet

Vasárnap: 8 óra, 15 órakor Ófaluban családi keresztút, 19 órakor szentmise

Szentségekre felkészítő sorozata minden második hétfőn este a mise után 18.30-kor. Következő alkalom: március 27-én. Köztes héten, legközelebb április 3-án Szinódusi megbeszélés.

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítésre, minden második hétfőn este 18. 30-kor. Következő alkalom: árpilis 4-én lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 17.30-kor szentmise, vasárnap 9.30-kor tartunk szentmisét.

Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra szentmise

Filmklub március 26-án 16 órakor

Imádság

Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük,
hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk.
Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük,
hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,
valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása
legyen kegyelem és erő forrása,
hogy hitünkben növekedve
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,
reménnyel építsük földi hazánkat,
és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.
Ámen.

 

Szent Atanáz püspök húsvéti leveleiből

(Ep. 14, 1-2: PG 26, 1419-1420)

Az Úr ünnepét nem szavakkal, hanem tettekkel ünnepeljük

Nagyon közel van már hozzánk az Ige, aki értünk tett mindent, a mi Urunk, Jézus Krisztus, aki megígérte, hogy majd állandóan velünk marad. Ezért mondja hangos szóval: Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20). Ahogyan ő a jó pásztor, a főpap, az út és az ajtó, és így mindenünk lett, ugyanígy nyilvánvaló, hogy ő lett az ünnepi lakománk és ünnepi örömünk is, amint az Apostol is mondja: Húsvéti Bárányunkat, Krisztust, feláldozták (1 Kor 5, 7), akire vártunk. Ő fényt derít a Zsoltáros szavára is, aki így beszél: Istenem, ujjongó örömöm, ments meg azoktól, akik leskelődnek körülöttem (vö. Zsolt 31, 7). Ez az igazi ujjongó öröm, ez a valódi ünnep: mert ez a bűnnek az eltörlése. Hogy pedig valaki ide eljuthasson, ahhoz erkölcsi tisztaságra van szüksége, és arra, hogy lelke mélyén csendben elmélkedjék Isten félelmében.

A szentek, amíg csak éltek, úgy örvendeztek, mintha állandó ünnepet ültek volna. Egyikük, Szent Dávid, éjszaka nem egyszer, hanem hétszer kelt fel, és könyörgéseivel engesztelte Istent. Másikuk, Mózes, himnuszt énekelt örömében, és dicsőítő éneket dalolt, mert sikerült legyőzni a fáraót és mindazokat, akik rabszolgamunkákkal sanyargatták a zsidókat. Ismét mások szüntelen boldog örömmel végezték szent szolgálatukat, mint a nagy Sámuel és Szent Illés. Ők erkölcsi életükben valóban megszabadultak a bűntől, és most ünnepelnek a mennyországban. Örömmel szemlélik hajdani vándorlásukat, amikor még homályban jártak, és már világosan meg tudják különböztetni az előképtől a beteljesedést.

Hát mi, akik most ünneplünk, milyen útra induljunk? S ehhez az ünnephez közeledve kit válasszunk vezetőnknek? Senki mást, szeretett testvéreim, csak azt, akit ti magatok is velem együtt Urunknak vallotok, Jézus Krisztust, aki így szólt: Én vagyok az út (Jn 14, 6). Ő az – amint Szent János mondja –, aki elveszi a világ bűnét (Jn 1, 29); ő tisztítja meg lelkünket, amint ezt valahol Jeremiás próféta mondja: Álljatok az utakra, és nézzétek, kérdezősködjetek, hogy melyik a jó út, és azon majd megtaláljátok lelketek jobbulását (vö. Jer 6, 16).

Régen a bakok vére és a bikák hamva, amit a bűnösökre hintettek, csak arra volt jó, hogy a testet tisztítsa meg; most Isten Igéjének kegyelme által mindenki egészen megtisztul; ha most őt követjük, lehetővé válik számunkra, hogy már itt, a mennyei Jeruzsálem előcsarnokában azt az örök ünnepet előre ízlelgessük. A szent apostolok, akik az Üdvözítőt vezérükként követték, akkor is, most is ennek a kegyelemnek tanítómesterei, azt mondták ugyanis: Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged (Mt 19, 27). Tudniillik mi követjük az Urat, és az Úr napját nemcsak szóval, hanem tettekkel ünnepeljük.

Köszöntjük József, Bánk, Klaudia, Benedek, Beáta, Lea, Emőke, Gábor, Karina és Irén testvéreinket!

2023. 03. 26.

Nagyböjt 4. vasárnapja

Hétfő: 18 óra Marianum Imacsoport szentmise

Kedd: 6.15 óra Élő családtagokért

Szerda: 6.15 óra

Csütörtök: 6.15 óra

Péntek:6. 15 óra mise , 18 óra keresztút, majd imaszeminárium következő alkalma (hústilalom!)

Szombat 6.30-kor szentmise, utána Szentségimádási Iskola, 13 óráig szentséglátogatás, kérjük, hogy a kihelyezett lapon jelezzük, hogy ki mikor tud itt lenni! 8 és 8.30 között lehetőség lesz lehetőség szentgyónásra.

18 órakor mise Ági család , Időátállítás nyárra!

Vasárnap:8 óra, 19 órakor szentmise Édesanyáért

Március 12 és 19 között tartós élelmiszer gyűjtés.

Szentségekre felkészítő sorozata minden második hétfőn este a mise után 18.30-kor. Következő alkalom: március 27-én. Köztes héten, legközelebb március 20-án Szinódusi megbeszélés.

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítésre, minden második hétfőn este 18. 30-kor. Következő alkalom: március 20-án lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30-kor szentmise, vasárnap 9.30-kor tartunk szentmisét.

Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra szentmise

Filmklub március 26-án 16 órakor

Imádság

Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük,
hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk.
Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük,
hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,
valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása
legyen kegyelem és erő forrása,
hogy hitünkben növekedve
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,
reménnyel építsük földi hazánkat,
és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.
Ámen.

 

Szent Ágoston püspöknek Szent János evangéliumáról szóló fejtegetéseiből

(Tract. 34, 8-9: CCL 36, 315-316)

Krisztus az út a fényhez, az igazsághoz és az élethez

Az Úr röviden megmondotta: Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága (Jn 8, 12). E szavai szerint más az, amit parancsolt, és más az, amit megígért. Tegyük meg tehát azt, amit parancsolt, és ne csak várjuk vakmerő arcátlansággal azt, amit megígért, nehogy az ítéletkor így szóljon hozzánk: Megtetted, amit parancsoltam, hogy kérhesd, amit megígértem? Urunk, Istenünk, mit is parancsoltál tehát? Ezt feleli: hogy kövess engem. Útmutatást kértél az életre. Ugyan milyen más életre, ha nem arra, amelyről megíratott: Tenálad van az élet forrása (Zsolt 35, 10).

Tehát most, rajta, cselekedjünk, kövessük az Urat; oldjuk fel bilincseinket, amelyek akadályoznak az ő követésében. De ki alkalmas az ilyen kötelékek megoldására, hacsak nem segít az, akiről mondatott: Bilincseimet széjjeltörted (Zsolt 115, 16). Szintén róla mondja egy másik zsoltár: Az Úr kiszabadítja a bilincsbe verteket, felemeli a megalázottakat (vö. Zsolt 145, 7. 8).

Vajon ki mást követnek e bilincsektől megszabadítottak és felemeltek, mint azt a világosságot, akitől ezt hallják: Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben (Jn 8, 12), mert az Úr megnyitja a vakok szemét. Legyünk hát mi is látókká, testvéreim, hiszen miénk a hit gyógyító balzsama. Először ajkának nyálával sarat csinált, hogy azzal megkenje a vakon született szemét. Mi, Ádám ivadékai, vakon születtünk, ezért van szükségünk rá, hogy megnyissa a szemünket. Ajkának a nyálát összekeverte a földdel: az Ige testté lett, és közöttünk élt (Jn 1, 14). Ajkának a nyálát összekeverte a földdel, ezért jövendölték róla: a földből sarjadt az igazság (Zsolt 84, 12); ő maga pedig ezt mondta: Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14, 6).

Amikor majd színről színre látunk, akkor élvezni fogjuk majd az igazságot úgy, amint arra ígéretet kaptunk. Hiszen ki merne olyasmit remélni, amit az Úr nem méltóztatott akár megígérni, akár megadni?

Színről színre fogunk látni. Az Apostol írja: Most még csak töredékes a tudásom, ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre (1 Kor 13, 12). János apostol pedig egyik levelében ezt írja: Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van (1 Jn 3, 2). Ez a nagy ígéret.

Ha szeretsz, kövess! Azt mondod: szeretlek, Uram; de merre kövesselek? Ha a te Urad, Istened azt mondta volna neked: Én vagyok az igazság és az élet, akkor – mivel vágyódol az igazság után, és óhajtod az életet – minden bizonnyal keresnéd az utat, amelyen át e kettőt elérhetnéd, és mondogatnád magadban: Milyen fönséges az igazság, és milyen magasztos az élet, bárcsak valahogy eljuthatna az én lelkem is oda!

Kérdezed, merre? Figyeld, mit mond legelőször is: Én vagyok az út. Mielőtt tehát megmondaná neked, hogy hová kell menned, már előre megmondja, milyen út vezet oda, hiszen ezt mondja: Én vagyok az út. Mi érhető el ezen az úton? Az igazság és az élet. Először megmondta az utat, majd aztán azt, hogy hová menj. Én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet. Az Atyánál maradva, ő az igazság és az élet, emberi testet öltve, ő lett az út is.

Nem azt a parancsot kaptad: fáradozz, keresd az utat, hogy eljuss az igazsághoz és az élethez; erről szó sincs. Kelj fel, te lomha! Maga az Út jött el hozzád, és felébresztett mély álmodból, ha ugyan felébredtél: most kelj fel, és járj!

Talán már próbálsz is indulni, de nem bírsz, mert fájnak a lábaid. Mitől fájnak? Talán a kapzsiság ösztönzésére már sokat rohangáltál úttalan utakon? Isten Igéje azonban a sántákat is meggyógyította. Most meg azt mondod: egészségesek már lábaim, de ezt az utat nem látom. Ő visszaadta a látást a vakoknak is.

Köszöntjük Miksa, Ajtony, Matild, Paulina, Krisztofer, Herbert, Patrik és Sándor testvéreinket!

Nagyböjt 3. vasárnapja

Hétfő 18 óra:Prohászka Imacsoport szentmise

Kedd 6.15 óra: szentmise

Szerda 6.15 óra: szentmise

Csütörtök 6.15 óra: szentmise

Péntek 6.15 óra:Tokics Istvánné, 18 óra keresztút, majd imaszeminárium következő alkalma (hústilalom!)

Szombat 6.30-kor szentmise, utána Szentségimádási Iskola, 13 óráig szentséglátogatás, kérjük, hogy a kihelyezett lapon jelezzük, hogy ki mikor tud itt lenni! 8 és 8.30 között lehetőség lesz lehetőség szentgyónásra.

18 órakor mise Sándor és István, Hartai Ilona, Szücs és Bognár család

Vasárnap:8 óra, 18 órakor szentmise Braun József és fia és veje József

Szentségekre felkészítő sorozat: minden második hétfőn este a mise után 18.30-kor. Következő alkalom: március 13-án.

Köztes héten, legközelebb március 20-án, szinódusi megbeszélés.

Jegyesoktatási sorozat indul, házasságra felkészítésre, minden második hétfőn este 18. 30-kor. Következő alkalom: március 20-án lesz.

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30-kor, vasárnap 9.30-kor tartunk szentmisét.

Érdújtelepen vasárnap 11 óra: szentmise

Könyvklub március 12-én 15 órakor

 

Imádság

Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

 

 

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.
Vétkeinket megvallva kérjük,
hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk.
Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük,
hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária,
valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása
legyen kegyelem és erő forrása,
hogy hitünkben növekedve
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,
reménnyel építsük földi hazánkat,
és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.
Ámen.

 

Szent Ágoston püspöknek Szent János evangéliumáról szóló fejtegetéseiből

(Tract. 34, 8-9: CCL 36, 315-316)

Krisztus az út a fényhez, az igazsághoz és az élethez

Az Úr röviden megmondotta: Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága (Jn 8, 12). E szavai szerint más az, amit parancsolt, és más az, amit megígért. Tegyük meg tehát azt, amit parancsolt, és ne csak várjuk vakmerő arcátlansággal azt, amit megígért, nehogy az ítéletkor így szóljon hozzánk: Megtetted, amit parancsoltam, hogy kérhesd, amit megígértem? Urunk, Istenünk, mit is parancsoltál tehát? Ezt feleli: hogy kövess engem. Útmutatást kértél az életre. Ugyan milyen más életre, ha nem arra, amelyről megíratott: Tenálad van az élet forrása (Zsolt 35, 10).

Tehát most, rajta, cselekedjünk, kövessük az Urat; oldjuk fel bilincseinket, amelyek akadályoznak az ő követésében. De ki alkalmas az ilyen kötelékek megoldására, hacsak nem segít az, akiről mondatott: Bilincseimet széjjeltörted (Zsolt 115, 16). Szintén róla mondja egy másik zsoltár: Az Úr kiszabadítja a bilincsbe verteket, felemeli a megalázottakat (vö. Zsolt 145, 7. 8).

Vajon ki mást követnek e bilincsektől megszabadítottak és felemeltek, mint azt a világosságot, akitől ezt hallják: Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben (Jn 8, 12), mert az Úr megnyitja a vakok szemét. Legyünk hát mi is látókká, testvéreim, hiszen miénk a hit gyógyító balzsama. Először ajkának nyálával sarat csinált, hogy azzal megkenje a vakon született szemét. Mi, Ádám ivadékai, vakon születtünk, ezért van szükségünk rá, hogy megnyissa a szemünket. Ajkának a nyálát összekeverte a földdel: az Ige testté lett, és közöttünk élt (Jn 1, 14). Ajkának a nyálát összekeverte a földdel, ezért jövendölték róla: a földből sarjadt az igazság (Zsolt 84, 12); ő maga pedig ezt mondta: Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14, 6).

Amikor majd színről színre látunk, akkor élvezni fogjuk majd az igazságot úgy, amint arra ígéretet kaptunk. Hiszen ki merne olyasmit remélni, amit az Úr nem méltóztatott akár megígérni, akár megadni?

Színről színre fogunk látni. Az Apostol írja: Most még csak töredékes a tudásom, ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre (1 Kor 13, 12). János apostol pedig egyik levelében ezt írja: Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van (1 Jn 3, 2). Ez a nagy ígéret.

Ha szeretsz, kövess! Azt mondod: szeretlek, Uram; de merre kövesselek? Ha a te Urad, Istened azt mondta volna neked: Én vagyok az igazság és az élet, akkor – mivel vágyódol az igazság után, és óhajtod az életet – minden bizonnyal keresnéd az utat, amelyen át e kettőt elérhetnéd, és mondogatnád magadban: Milyen fönséges az igazság, és milyen magasztos az élet, bárcsak valahogy eljuthatna az én lelkem is oda!

Kérdezed, merre? Figyeld, mit mond legelőször is: Én vagyok az út. Mielőtt tehát megmondaná neked, hogy hová kell menned, már előre megmondja, milyen út vezet oda, hiszen ezt mondja: Én vagyok az út. Mi érhető el ezen az úton? Az igazság és az élet. Először megmondta az utat, majd aztán azt, hogy hová menj. Én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet. Az Atyánál maradva, ő az igazság és az élet, emberi testet öltve, ő lett az út is.

Nem azt a parancsot kaptad: fáradozz, keresd az utat, hogy eljuss az igazsághoz és az élethez; erről szó sincs. Kelj fel, te lomha! Maga az Út jött el hozzád, és felébresztett mély álmodból, ha ugyan felébredtél: most kelj fel, és járj!

Talán már próbálsz is indulni, de nem bírsz, mert fájnak a lábaid. Mitől fájnak? Talán a kapzsiság ösztönzésére már sokat rohangáltál úttalan utakon? Isten Igéje azonban a sántákat is meggyógyította. Most meg azt mondod: egészségesek már lábaim, de ezt az utat nem látom. Ő visszaadta a látást a vakoknak is.

Köszöntjük  Adorján, Olívia, Leonóra, Tamás, Zoltán, Franciska, Ildikó, Szilárd és Konstantin testvéreinket!

2023. 03. 12..

Nagyböjt 2. vasárnapja

Hétfő 18 óra: Karitász csoport szentmise

18.30 óra: Képviselőtestületi gyűlés

Kedd 6.15 óra: szentmise Édesanyáért

Szerda 6.15 óra: szentmise

Csütörtök 6.15 óra: szentmise

Péntek 6.15 óra: szentmise

18 óra keresztút, majd imaszeminárium következő alkalma (hústilalom!)

Szombat 6.30 óra: szentmise, utána 13 óráig szentséglátogatás.

Kérjük, hogy a kihelyezett lapon jelezzük, hogy ki mikor tud itt lenni! 8 és 9 között lehetőség lesz lehetőség szentgyónásra.

18 óra: szentmise

Vasárnap 8 óra: szentmise

18 óra: szentmise Balogh Annáért

Szentségekre felkészítő sorozat: minden második hétfőn este a mise után 18.30-kor. Következő alkalom: március 13-án.

Köztes héten, legközelebb március 20-án, szinódusi megbeszélés.

Jegyesoktatási sorozat indul, házasságra felkészítésre, minden második hétfőn este 18. 30-kor. Következő alkalom: március 6-án lesz.

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30-kor, vasárnap 9.30-kor tartunk szentmisét.

Érdújtelepen vasárnap 11 óra: szentmise

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből

(Sermo 51, 3-4. 8: PL 54, 310-311. 313)

A törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett

Az Úr feltárja dicsőségét a választott tanúk előtt: testét, mely éppen olyan test, mint a miénk, oly tündöklő fényességbe öltözteti, hogy arca ragyog, mint a nap, ruházata pedig szikrázóan fehér, mint a hó.

Színeváltozásával elsősorban azt akarta, hogy tanítványai szívében ne verhessen gyökeret a botránkozás a keresztje miatt; és az a megaláztatás, amelyet szenvedésével együtt önként vállalt, meg ne zavarja hitükben azokat, akik előtt feltárta az elrejtett méltóság nagyságát.

Másodszor, de nem kisebb gondoskodással az Egyház reménységét alapozta meg: ismerje fel Krisztus egész teste, hogy milyen változás vár rá, a tagok pedig remélhessék, hogy ugyanabból a dicsőségből részesednek, amely már a főt körülragyogta.

Erről beszél az Úr, amikor dicsőséges eljöveteléről jövendöl: Akkor az igazak ragyogni fognak, mint a nap Atyjuk országában (Mt 13, 43). Ugyanerről tanúskodik Szent Pál apostol is: Ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők, véleményem szerint, az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk (Róm 8, 18). És ugyanő hirdeti: Meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen (Kol 3, 3-4).

Volt azonban még más okulásra méltó is ebben a csodálatos eseményben, amely alkalmas volt arra, hogy megerősítse az apostolokat, és tovább gyarapítsa tudásukat.

Megjelent ugyanis Mózes és Illés – az egyik a törvény, a másik a próféták képviselője –, és az Úrral beszélgetett, hogy az öt férfiúnak jelenléte folytán bőségesen meglegyen az, amit kiköt a törvény: Két vagy három tanú bizonyítsa a dolgot (Mt 18, 16).

Mi lehet ennél megbízhatóbb és maradandóbb tanúság? Hirdetésében megegyezik az Ó- és Újszövetség hangja, és az evangélium tanításával versengve szólnak az ősi kor hírnökei.

Mind a két szövetség lapjai egymást erősítik. Akit titkok fátyolába burkoltan ígértek meg az ószövetségi előképek, azt a jelen dicsőség nyilvánvaló, szemmel látható ragyogása mutatja be; igen, a törvényt Mózes közvetítette, mondja Szent János, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk (Jn 1, 17). Benne teljesült be a prófétai előképek ígérete és a törvény előírásainak célja; jelenlétével igazolja a prófétákat, kegyelmével teljesíthetővé teszi a parancsolatokat.

A szent evangélium hirdetése szilárdítsa meg tehát mindnyájatok hitét, és senki se szégyellje többé Krisztus keresztjét, mert ezzel váltotta meg a világot.

Ezért senki se féljen, ha szenvednie kell az igazságért, és senki se kételkedjék az ígéretek teljesítésében, mert az a dolgok rendje, hogy a munka után következik a pihenés, s a halál kapuján át vezet az út az életbe. Hiszen ő elvállalta szegényes létünk minden nyomorúságát, és így az ő erejével majd mi is legyőzzük azt, amit ő legyőzött, és elnyerjük azt, amit ígért, csak tartsunk ki az ő megvallásában és szeretetében.

Mert akár parancsok teljesítéséről, akár megpróbáltatások elviseléséről van szó, mindig csendüljön meg a fülünkben az említett szózat, az Atya szava: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok (Mt 17, 5).

Köszöntjük Edina, Ákos, Elemér, Albin, Lujza, Henrietta, Kornélia és Kázmér testvéreinket!

2023. 02. 26.

Nagyböjt 1. vasárnapja

Hétfő 18 óra: szentmise

Kedd 6.15 óra: szentmise

Szerda 6.15 óra: szentmise Gyuriért

Csütörtök 6.15 óra: szentmise

Péntek 6.15 óra: szentmise

18 óra keresztút, majd imaszeminárium következő alkalma (hústilalom!)

Szombat 6.30 óra: szentmise, utána 13 óráig szentséglátogatás.

Kérjük, hogy a kihelyezett lapon jelezzük, hogy ki mikor tud itt lenni! 8 és 9 között lehetőség lesz lehetőség szentgyónásra.

18 óra: szentmise Poszpisek család élő és elhunyt tagjaiért és Gyuláért

Vasárnap 8 óra: szentmise

18 óra: szentmise Balogh Annáért

Szentségekre felkészítő sorozat: minden második hétfőn este a mise után 18.30-kor. Következő alkalom: február 27-én.

Köztes héten, legközelebb március 6-án, szinódusi megbeszélés.

Jegyesoktatási sorozat indul, házasságra felkészítésre, minden második hétfőn este 18. 30-kor. Következő alkalom: március 6-án lesz.

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30-kor, vasárnap 9.30-kor tartunk szentmisét.

Érdújtelepen vasárnap 11 óra: szentmise

Köszöntjük Edina, Ákos, Bátor, Elemér, Hédi, Albin, Lea, Lujza, Henriett, Kornél, Frigyes, Nelli, Kázmér és Zorán testvéreinket!

2023. 02. 19

Évközi 7. vasárnap

Hétfő 18 óra: szentmise, Marianum Imacsoport

Kedd 6.15 óra: szentmise

Szerda 18 óra: Hamvazószerda szentmise (szigorú böjt!)

Csütörtök 6.15 óra: szentmise Juliannáért

Péntek 6.15 óra: szentmise

18 óra keresztút, majd imaszeminárium első alkalma (hústilalom!)

Szombat 6.30 óra: szentmise, utána 13 óráig szentséglátogatás.

Kérjük, hogy a kihelyezett lapon jelezzük, hogy ki mikor tud itt lenni! 8 és 9 között lehetőség lesz lehetőség szentgyónásra.

18 óra: szentmise Imre édesapáért

Vasárnap 8 óra: szentmise

18 óra: szentmise 

Szentségekre felkészítő sorozat: minden második hétfőn este a mise után 18.30-kor. Következő alkalom: február 27-én.

Köztes héten, legközelebb február 20-án, szinódusi megbeszélés.

Jegyesoktatási sorozat indul, házasságra felkészítésre, minden második hétfőn este 18. 30-kor. Következő alkalom: február 20-án lesz.

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30-kor, vasárnap 9.30-kor tartunk szentmisét.

Érdújtelepen vasárnap 11 óra: szentmise

Köszöntjük Lívia, Ella, Linda, Bálint, Kolos, Gina, Julianna, Lilla, Donát, Lukács, Bernadett, Konrád és Leó testvéreinket!