Hirdetések

2024. 04. 07.

Húsvét 2. vasárnap

Hétfő: 18 óra Karitász csoport szentmise, utána szinódális megbeszélés

Kedd: 6.15 óra mise,

Szerda: 6.15 óra mise Gyuriért

Csütörtök: 6.15 óra mise

Péntek: 6.15 óra

Szombat: 6.30 óra mise, 8 és 9.00 között gyónási lehetőség, 19 óra mise Poszpisek és Ági család valamint Erdősy Árpádné, Vera

Vasárnap:8 óra mise, 19 óra szentmise

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024. április 15-én 18.30-kor lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és ujvaros(kukac)puspokseg.hu

Parkvárosban hétfőn-péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 17.30 órakor vasárnap 9.30 szentmise

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra, mise

,

 

Szent Ágoston püspök beszédeiből

(Sermo 8 in octava Paschæ 1, 4: PL 46, 838. 841)

Új teremtmény Krisztusban

Hozzátok szól beszédem, akik most született gyermekek vagytok, Krisztusban kicsinyek, az Egyház új hajtásai, kik az Atya kegyelme, az Anyaszentegyház termékenységének bizonyságai vagytok, szent sarjadék, új csapat, megtiszteltetésünk virága és munkánk gyümölcse, örömünk és koszorúnk vagytok mind, akik itt álltok az Úrban.

Apostoli szavakkal fordulok hozzátok: Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen (Róm 13, 14), hogy az életben is felöltsétek azt, akit a szentségben felöltöttetek. Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban (Gal 3, 27-28).

Ugyanez az ereje a szentségnek; ugyanis ez az új élet szentsége, és ez az új élet most azzal kezdődik, hogy minden eddig elkövetett bűn bocsánatot nyer, s ez az élet tökéletessé lesz a halottak feltámadásakor. A keresztségben ugyanis eltemetkeztetek Krisztussal együtt a halálba, hogy miként Krisztus feltámadt a halálból, úgy ti is új életre keljetek (vö. Róm 6, 4).

Most pedig éljetek majd a hitünk szerint, ameddig csak az Úr engedi, hogy ebben a halandó testben zarándokoljatok: a ti biztos utatok pedig, akihez törekedtek is, maga az emberré lett Krisztus Jézus, aki oly kegyes volt, hogy értünk emberré lett. Ő ugyanis sok kedvességet tartogat azok részére, akik őt félik, és ezt majd azok elé tárja, és tökéletessé teszi azoknak, akik benne remélnek, hiszen az, amit most még csak reményben kaptunk meg, majd valóságban is a mienk lesz.

Ma van újjászületéstek nyolcadik napja; ma kapjátok meg hitünk látható jelét, miként az ősatyák korában is a testi születés nyolcadik napján volt a körülmetélés. Ezért maga az Úr is testi halálával magát kiüresítette, és ugyanabban a testében – amely többé már meg nem hal – feltámadt, és a vasárnapi napot megpecsételte a saját feltámadásával. Ez a nap a szenvedése utáni harmadik nap, a napok sorrendjében pedig szombat után a nyolcadik nap, vagyis a hét első napja.

Ezért ti is, mivel megkaptátok ezt a szentséget, és a Szentlélek foglalóját is lelketekbe vettétek, még nem a teljes valóságban, de már a biztos reményben, ha feltámadtatok Krisztussal, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus, a ti életetek megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen (Kol 3, 1-4).

Köszöntjük az Árpád, Hugó, Áron, Richárd, Ízidor, Vince, Vilmos és Biborka testvéreinket!

2024. 03. 31.

Húsvétvasárnap

Hétfő: 8 óra szentmise

Kedd: 15 óra temetési mise,

Szerda: 6.15 óra mise

Csütörtök: 6.15 óra mise

Péntek: 6.15 óra

Szombat: 6.30 óra mise, 8 és 9.00 között gyónási lehetőség, 19 óra mise édesanyáért és édesapáért

Vasárnap:8 óra mise, 19 óra szentmise Kothencz és Schád családért

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024. április 2-án 18.30-kor lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és ujvaros(kukac)puspokseg.hu

Parkvárosban hétfőn-péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 17.30 órakor vasárnap 9.30 szentmise

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra, mise

,

 

Melito szárdeszi püspök húsvéti szentbeszédéből

(Nn. 2-7. 100-103: SCh 123, 60-64. 120-122)

A feltámadt Krisztus magasztalása

Testvéreim! Szeretném, ha megértenétek, hogy a húsvéti misztérium új is, de régi is; örök, de időben történő is; mulandó, de enyészhetetlen is; halandó, de halhatatlan is.

Régi ez a húsvéti misztérium a mózesi törvény értelmében, de új a megtestesült Ige szerint; időben történő, ha mint előképet nézzük, de örök, mert kegyelemközlő; mulandó, mint a bárány feláldozása, de enyészhetetlen, Urunk életét tekintve; halandó, ha eltemetését nézzük, de halhatatlan, ha a halálból való feltámadását tekintjük.

A Törvény az régi, de új az Ige; az előkép időbeli, de a kegyelem örök; a bárány mulandó, elenyészhetetlen azonban az Úr, akit ártatlan bárányként áldoztak fel, de Istenként támadt életre.

Mert mint juhot leölésre vitték, de ő nem volt juh; elnémult, mint a bárány (Iz 53, 7), de ő nem volt bárány. Az előkép szétfoszlott, és a valóság megmaradt: a bárány helyett Isten van, a juh helyett ember, az emberben pedig Krisztus, aki mindent magába foglal.

Tehát a bárány feláldozása és a régi húsvét ünneplése, sőt maga az egész törvény Jézus Krisztusban véget ért. Őmiatta volt minden az Ószövetségben, és még inkább őmiatta van minden az Újszövetségben.

A Törvény ugyanis Igévé vált, a régi újjá vált (mindkettő pedig Sionból és Jeruzsálemből eredt), és a parancsolatból kegyelem lett, az előképből valóság, a bárányból Isten Fia, a juhból ember, az emberből Isten.

Urunk ugyanis Isten létére magára vette az emberi természetet, szenvedett a szenvedőkért, fogoly lett a bilincsbe vertekért, halálra ítélték a gonosztevőkért, eltemették őt a megholtakért, de feltámadt sírjából, és ezt a nagy igét sugározta a világba: Ki az, aki ítéletet mond felettem? Álljon hát elém (vö. Iz 50, 8). Én feloldottam az elítéltet, életre keltettem a halottat, és az eltemetettet a sírból feltámasztottam. Ki mer ellentmondani nekem? Hiszen én vagyok a Krisztus, aki a halált megsemmisítettem, ellenségem felett diadalt arattam, az alvilág hatalmát letiportam, a rettenthetetlen ellenséget megkötöztem, és az embert az egek magasába emeltem: én, aki Krisztus vagyok.

Jöjjetek tehát, emberi nemzedékek mindnyájan, akiket mind ez ideig a bűn forrasztott egybe, és fogadjátok bűneitek bocsánatát. Én vagyok ugyanis a ti megbocsátástok, én vagyok az üdvösség Pászkája, én vagyok az értetek feláldozott Bárány, én vagyok a benneteket tisztára mosó víz, én vagyok a ti életetek, én vagyok a ti feltámadásotok, én vagyok a ti világosságotok, én vagyok a ti üdvösségetek, én vagyok a ti Királyotok. Én felviszlek titeket a magas égbe, új életre keltelek titeket, és megmutatom nektek a mennyei Atyát; jobbom erejével támasztalak fel titeket.

 

Köszöntjük az Irén, Emánuel, Hajnalka, Gedeon, Johanna, Auguszta és Zalán testvéreinket!

2024. 03. 25.

Virágvasárnap

Hétfő: 18 óra szentmise Édesanyáért

Kedd: 6.15 óra mise,

Szerda: 6.15 óra mise

Nagycsütörtök: 18 óra Utolsó vacsoramiséje, lábmosás, virrasztás

Nagypéntek: 18 óra Szertartások „Csonka mise” Passió, kereszt hódolat, áldoztatás, szentsír nyitás. Szigorú böjt!

Nagyszombat: 8 óra, zsolozsma, majd egész nap szentsír látogatás, 9 és 10.00 között gyónási lehetőség, 18 óra szertartások, allelujás szentmise, körmenet,

Vasárnap:8 óra mise ételszentelés, 19 óra szentmise

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024. április 1-én 18.30-kor lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és ujvaros(kukac)puspokseg.hu

Parkvárosban hétfőn-szerdáig ¾ 7 órakor, nagypénteken 17.30-kor, szombaton 16.30 órakor vasárnap 9.30 szentmise ételszenteléssel

Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra,

 

Szent András krétai püspök szónoklataiból

(Oratio 9 in ramos palmarum: PG 97, 990-994)

Áldott, aki az Úr nevében jön: Izrael királya!

Jöjjetek, mi is menjünk fel az Olajfák hegyére, fussunk Krisztus elé, aki Betániából ma visszatért, és önként vállalta a tiszteletreméltó és boldogító szenvedést, hogy bevégezze üdvözítésünk szentségét, mi pedig az előttünk járóval találkozzunk.

Íme, jön, és önként Jeruzsálem felé veszi útját. Jön, aki értünk alászállt a magas égből, hogy minket, akik a bűn mélységébe zuhantunk, fölemeljen magához, amint a Szentírás mondja: minden fejedelemség, hatalom, erő és minden néven nevezendő méltóság fölé (Ef 1, 21).

Íme, jön, nem dicsőséges fényben, nem győzelmi pompában. Nem vitatkozik – úgymond –, és nem kiabál, senki sem hallja szavát (Mt 12, 19). Hétköznapi ruhában és egyszerű kísérettel, szelíden és alázatosan vonul be.

Nosza, siessünk mi is ezzel a szenvedésére igyekvővel, tartsunk együtt azokkal, akik elébe vonultak. De ne úgy, hogy pálmaágakat és ruháinkat terítsük útja elé szőnyeg gyanánt, hanem amennyire csak tőlünk telik, megalázódó lélekkel, őszinte szívvel és elhatározással mi magunk boruljunk le elébe, hogy befogadhassuk a hozzánk jövő Igét, és így magát az Istent, akit soha senki föl nem foghat.

Urunk örül annak, hogy ilyen szelídnek mutatkozik előttünk, hiszen ő valóban szelíd, de a mi esendő gyarlóságunk fölé emelkedik. Örül annak, hogy közénk jött, hogy hasonló lett hozzánk, és hogy e hasonlósága által magához emel bennünket, és visszavezet magához minket.

Aki jóllehet a mi áldozataink és kicsinységünk fölött áll, amint a Szentírás is mondja: – gondolom, saját dicsősége és isteni természete miatt is – felszállt az egekbe, az örök egekbe (Zsolt 67, 34). Ennek ellenére azonban egyáltalán nem szakította meg a velük való kapcsolatát, és az embereket a földi élet alacsonyságából egyik dicsőségről a másikra emeli, hogy végül a maga mennyei dicsőségébe vigye.

Ezért tehát saját magunkat terítsük Krisztus lába elé, ne pedig a ruháinkat, ne elfonnyadó fa- és cserjeágakat, amelyek már gyümölcsöt sem hozhatnak, és az emberi szem előtt is csak pár óráig szépek. Mi inkább az ő kegyelmébe és magába Krisztusba öltözzünk, amint a Szentírás is mondja: Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra (Gal 3, 27). Mi magunk boruljunk ruháink helyett a lábai elé.

Mi pedig, akiket előbb a bűn bíborvörösre festett be, de azután a keresztség vizébe merülve már a bárány hófehér gyapjának csillogó fehérsége ékesít, most már ne fonnyadó pálmaágakat, hanem saját magunkat mutassuk be győzelme jutalmaként a halál legyőzőjének.

Mondjuk hát mindennap a boldog gyermekek énekét, lelkünk átszellemült pálmaágait lengetve feléje: Áldott, aki az Úr nevében jön: Izrael királya! (Jn 12, 13)

 

 

Köszöntjük a Sándor, Ede, József, Klaudia, Benedek, Beáta, Lea, Izolda és Emőke testvéreinket!

2024. 03. 17.

Nagyböjt 5. vasárnapja

 

(Szentföldi keresztényeknek gyűjtés,

édesapák megáldás)

 

Hétfő: 18 óra Prohászka Imaszövetség szentmise

Kedd: 6.15 óra mise, 18.30 óra jegyesoktatás

Szerda: 6.15 óra mise Tisztítótűzben szenvedő lelkekért, 18.30 óra a közösségi házban Szent József férfikör találkozója

Csütörtök: 6.15 óra mise élő családtagokért

Péntek: 14 óra dr. Légrádi Sándorné /Ági/ temetési mise, 18 keresztúti ájtatosság gyermekekkel. Nagyböjti hústilalom!

Szombat: 6.30 mise, majd 8 és 9.00 között gyónási lehetőség, 18 óra előesti mise Gyuláért, barkaszentelés, körmenet,

Vasárnap:8 óra mise, 15 óra Ófaluban a templomtól családok keresztútja, 18 óra szentmise Tamás Dezső és Amália

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024. március 19-án 18.30-kor lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és ujvaros(kukac)puspokseg.hu

Parkvárosban hétfőn-péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor vasárnap 9.30 szentmise

Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra, szerdán 15 órakor temetési mise

Sienai Szent Bernardin áldozópap beszédeiből

(Sermo 2, de S. Joseph: Opera 7, 16. 27-30)

A hűséges őrző és gondozó

Az értelmes teremtményeknek adott összes sajátos kegyelem általános szabálya az, hogy amikor valakit az isteni jóság kiválaszt valami személyes kegyelemre vagy különleges életfeladatra, akkor megad neki minden karizmát, amely szükséges az így kiválasztott személy feladatához, és amely magát az embert is bőven ékesíti.

Ez utolérhetetlen módon érvényesült Szent Józsefben, Urunk, Jézus Krisztus nevelőatyjában, a világ Királynőjének és az angyalok Úrnőjének igaz jegyesében, akit az örök Atya arra választott ki, hogy az ő két legértékesebb kincsének, tudniillik saját Fiának, valamint Máriának, jegyesének hűséges gondozója és őre legyen. Szent József ezt a feladatot a lehető leghűségesebben teljesítette. Ezért szól hozzá így az Úr: Te hűséges, derék szolga, menj be Urad örömébe! (Mt 25, 21)

Ha Józsefet Krisztus egész Egyházával hasonlítod össze, nemde ő az a kiválasztott és különleges ember, aki által és akinek oltalma alatt Krisztus rendezett módon és tisztességgel lépett be a világba? Ha tehát az egész szent Egyház adósa Szűz Máriának azért, mert általa kapta Krisztust, akkor Szűz Mária után bizonnyal Józsefnek is különös hálával és tisztelettel kell adóznia.

Ő ugyanis az Ószövetség záradéka, benne nyeri el a pátriárkai és prófétai méltóság a megígért gyümölcsöt. Hiszen egyedül ő az, aki testi valóságában is gondozta azt, akit Isten a pátriárkáknak és a prófétáknak megígért.

Semmi kétségünk ne legyen afelől, hogy Krisztus azt a családiasságot, tiszteletet és őszinte megbecsülést, amelyet földi életében, mint gyermek nyújtott atyjának, nem tagadta meg a mennyben sem, hanem inkább beteljesítette és tökéletesítette.

Ezért nem hiába mondja az Úr: Menj be Urad örömébe! Ezzel, bár az ember szívébe költözik az örök boldogság öröme, az Úr még többet akart mondani Józsefnek: Menj be az örömbe! Ezzel mintegy titokzatosan azt is kifejezte, hogy ez az öröm Józsefnek nemcsak belső világában lesz meg, hanem mindenünnen körülveszi, magával ragadja őt, és elmerül ebben a végtelen, kimeríthetetlen örömben.

Emlékezzél meg hát rólunk, Szent József, és járj közben értünk nevelt Fiadnál kérő imádságoddal! Eszközöld ki számunkra, hogy legyen kegyes irántunk boldogságos szűz Jegyesed is, aki annak az Édesanyja, aki az Atyával és a Szentlélekkel él és uralkodik vég nélküli századokon át. Ámen.

Köszöntjük a Melissza, Ildikó, Szilárd, Gergely, Krisztián, Matild, Tilda, Krisztofer, Henrietta és Vidor testvéreinket!

2024. 03. 10.

Nagyböjt 4. vasárnapja

 

Hétfő: 18 óra Prohászka Imaszövetség szentmise, utána szinódális megbeszélés

Kedd: 6.15 óra mise

Szerda: 6.15 óra mise Tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Csütörtök: 6.15 óra mise

Péntek: 6.15 óra mise, 18 keresztúti ájtatosság Nagyböjti hústilalom!

Szombat: 6.30 mise, 8 és 9.00 között gyónási lehetőség, 18 óra előesti mise Duló, Bognár, Jordanics család élő és elhunyt tagja

Vasárnap:8 óra, 18 óra szentmise Tokics Istvánné

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024. március 18-án 18.30-kor lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és ujvaros(kukac)puspokseg.hu

Parkvárosban hétfőn-péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor vasárnap 9.30 szentmise

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

Szent Ágoston püspöknek Szent János evangéliumáról szóló fejtegetéseiből

(Tract. 34, 8-9: CCL 36, 315-316)

Krisztus az út a fényhez, az igazsághoz és az élethez

Az Úr röviden megmondotta: Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága (Jn 8, 12). E szavai szerint más az, amit parancsolt, és más az, amit megígért. Tegyük meg tehát azt, amit parancsolt, és ne csak várjuk vakmerő arcátlansággal azt, amit megígért, nehogy az ítéletkor így szóljon hozzánk: Megtetted, amit parancsoltam, hogy kérhesd, amit megígértem? Urunk, Istenünk, mit is parancsoltál tehát? Ezt feleli: hogy kövess engem. Útmutatást kértél az életre. Ugyan milyen más életre, ha nem arra, amelyről megíratott: Tenálad van az élet forrása (Zsolt 35, 10).

Tehát most, rajta, cselekedjünk, kövessük az Urat; oldjuk fel bilincseinket, amelyek akadályoznak az ő követésében. De ki alkalmas az ilyen kötelékek megoldására, hacsak nem segít az, akiről mondatott: Bilincseimet széjjeltörted (Zsolt 115, 16). Szintén róla mondja egy másik zsoltár: Az Úr kiszabadítja a bilincsbe verteket, felemeli a megalázottakat (vö. Zsolt 145, 7. 8).

Vajon ki mást követnek e bilincsektől megszabadítottak és felemeltek, mint azt a világosságot, akitől ezt hallják: Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben (Jn 8, 12), mert az Úr megnyitja a vakok szemét. Legyünk hát mi is látókká, testvéreim, hiszen miénk a hit gyógyító balzsama. Először ajkának nyálával sarat csinált, hogy azzal megkenje a vakon született szemét. Mi, Ádám ivadékai, vakon születtünk, ezért van szükségünk rá, hogy megnyissa a szemünket. Ajkának a nyálát összekeverte a földdel: az Ige testté lett, és közöttünk élt (Jn 1, 14). Ajkának a nyálát összekeverte a földdel, ezért jövendölték róla: a földből sarjadt az igazság (Zsolt 84, 12); ő maga pedig ezt mondta: Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14, 6).

Amikor majd színről színre látunk, akkor élvezni fogjuk majd az igazságot úgy, amint arra ígéretet kaptunk. Hiszen ki merne olyasmit remélni, amit az Úr nem méltóztatott akár megígérni, akár megadni?

Színről színre fogunk látni. Az Apostol írja: Most még csak töredékes a tudásom, ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre (1 Kor 13, 12). János apostol pedig egyik levelében ezt írja: Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van (1 Jn 3, 2). Ez a nagy ígéret.

Ha szeretsz, kövess! Azt mondod: szeretlek, Uram; de merre kövesselek? Ha a te Urad, Istened azt mondta volna neked: Én vagyok az igazság és az élet, akkor – mivel vágyódol az igazság után, és óhajtod az életet – minden bizonnyal keresnéd az utat, amelyen át e kettőt elérhetnéd, és mondogatnád magadban: Milyen fönséges az igazság, és milyen magasztos az élet, bárcsak valahogy eljuthatna az én lelkem is oda!

Kérdezed, merre? Figyeld, mit mond legelőször is: Én vagyok az út. Mielőtt tehát megmondaná neked, hogy hová kell menned, már előre megmondja, milyen út vezet oda, hiszen ezt mondja: Én vagyok az út. Mi érhető el ezen az úton? Az igazság és az élet. Először megmondta az utat, majd aztán azt, hogy hová menj. Én vagyok az út, én vagyok az igazság, én vagyok az élet. Az Atyánál maradva, ő az igazság és az élet, emberi testet öltve, ő lett az út is.

Nem azt a parancsot kaptad: fáradozz, keresd az utat, hogy eljuss az igazsághoz és az élethez; erről szó sincs. Kelj fel, te lomha! Maga az Út jött el hozzád, és felébresztett mély álmodból, ha ugyan felébredtél: most kelj fel, és járj!

Talán már próbálsz is indulni, de nem bírsz, mert fájnak a lábaid. Mitől fájnak? Talán a kapzsiság ösztönzésére már sokat rohangáltál úttalan utakon? Isten Igéje azonban a sántákat is meggyógyította. Most meg azt mondod: egészségesek már lábaim, de ezt az utat nem látom. Ő visszaadta a látást a vakoknak is.

Köszöntjük a Kornélia, Kázmér, Zorán, Adorján, Leonóra, Tomaj, Zoltán és Fanni testvéreinket!

2024. 03. 03.

Nagyböjt 3. vasárnapja

 

Hétfő: 18 óra szentmise, utána jegyesoktatás

Kedd: 6.15 óra mise

Szerda: 6.15 óra mise elhunyt édesanya

Csütörtök: 6.15 óra mise

Péntek: 6.15 óra mise, 18 keresztúti ájtatosság Nagyböjti hústilalom!

Szombat: 6.30 mise, majd 8 és 9.00 között gyónási lehetőség, 18 óra előesti mise Hálából dédunokáért

Vasárnap:8 óra, 18 óra szentmise Hirschenberger meghalt tagjaiért

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024. március 4-én 18.30-kor lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és ujvaros(kukac)puspokseg.hu

Parkvárosban hétfőn-péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor vasárnap 9.30 szentmise

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

Szent Ágoston püspöknek Szent János evangéliumáról szóló fejtegetéseiből

(Tract. 15, 10-12. 16-17: CCL 36, 154-156)

Egy szamariai asszony odament vizet meríteni

Egy asszony odament (Jn 4, 7). Az Egyháznak előképe ő, nem a már megigazultnak, hanem annak, amely majd megigazult lesz. Ezt mutatja ugyanis a beszélgetés. Mit sem sejtve érkezett oda az asszony, ott találta Jézust, aki aztán beszélgetni kezdett vele. Lássuk tehát, mit beszélt vele, miért ment oda ez a szamariai asszony vizet meríteni. A szamaritánusok nem tartoztak a zsidó néphez, származásukat tekintve idegenek voltak. A valóság képéhez hozzátartozik még az is, hogy ez az asszony, aki az Egyházat jelképezi, az idegenek közül jött. Az Egyháznak ugyanis a zsidó néptől idegen pogányság köréből kellett jönnie.

Tehát ennek az asszonynak a szavaiban mi magunkat halljuk meg; ismerjünk rá benne magunkra, és adjunk hálát az Istennek benne önmagunkért. Az asszony ugyanis előkép volt csupán, nem maga a valóságos Egyház. Hiszen az Egyház benne csak előre jelezte a jelképét, és ilyen lett valóságban is. Hitt ugyanis abban, aki róla ezt az előképet tárta szemünk elé. Tehát odament vizet meríteni. Egyszerűen azért jött, hogy vizet merítsen, ahogyan ezt mind a férfiak, mind a nők egyaránt szokták.

Jézus megszólította: „Adj innom!” Tanítványai ugyanis bementek a városba, hogy élelmet szerezzenek. A szamariai asszony így válaszolt: „Hogyan? Zsidó létedre tőlem, szamariai asszonytól kérsz inni?” A zsidók ugyanis nem érintkeztek a szamariaiakkal (Jn 4, 7-9).

Figyeljétek meg: a zsidók egyáltalán nem használták az idegenek edényeit. Minthogy pedig az asszony vitt magával vízmerítő edényt, azon csodálkozott, hogy egy zsidó férfi inni kért ebből tőle, mert ez nem volt szokásban náluk. Ő azonban, aki inni kért, már az asszonynak a hitére szomjazott.

Végül halld meg: ki az, aki inni kér. Jézus ezt felelte neki: Ha ismernéd Isten ajándékát, s azt, aki ezt mondja neked: „Adj innom”, inkább te kértél volna tőle, s ő élő vizet adott volna neked (Jn 4, 10).

Innivalót kér, de innivalót is ígér. Mintha rászorulna arra, hogy kapjon, pedig annyira bővelkedik, hogy másokat is ki fog elégíteni. Jézus mondta neki: Ha ismernéd Isten ajándékát. Isten ajándéka a Szentlélek. Egyelőre még nem szól teljes nyíltsággal az asszonyhoz, lassanként férkőzik közel a szívéhez. Talán már tanítja is. Van-e kedvesebb, van-e jóságosabb ennél a buzdításnál? Ha ismernéd Isten ajándékát, s azt, aki ezt mondja neked: „Adj innom”, inkább te kérnél tőle, s ő élő vizet adna neked.

Ugyan melyik vízből akart adni, ha nem abból, amelyről ezt írták: Tenálad van az élet forrása? (Zsolt 36, 10) Hogyan is szomjaznának azok, akik házad gazdagságától megittasodnak? (Zsolt 35, 9)

A Szentlélek gazdag bőségét ígérte meg tehát, de az asszony ezt még nem fogta fel. Minthogy még nem értette, mit is válaszolt? Az asszony kérte: Uram, adj nekem ilyen vizet, hogy ne szomjazzam többé, s ne kelljen ide járnom meríteni (Jn 4, 15). A szükség kényszerítette, hogy dolgozzék, a fáradtság miatt viszont húzódozott a munkától. Bárcsak hallotta volna már: Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket! (Mt 11, 28)

Ezeket ugyanis épp azért mondta neki Jézus, hogy többé már el ne fáradjon; de ezt ő még nem értette meg.

 

Köszöntjük a Mátyás, Jázmin, Géza, Edina, Ákos, Elemér, Albin és Lujza testvéreinket!

2024. 02. 25.

Nagyböjt 2. vasárnapja

 

Hétfő: 18 óra szentmise, utána szinódális megbeszélés

Kedd: 6.15 óra mise

Szerda: 6.15 óra mise

Csütörtök: 6.15 óra mise

Péntek: 6.15 óra mise Gyuriért, 18 keresztúti ájtatosság Nagyböjti hústilalom!

Szombat: 6.30 mise, szentségimádási iskola, majd 8 és 9.00 között gyónási lehetőség, 18 óra előesti mise Hálából dédunokáért

Vasárnap:8 óra, 18 óra szentmise

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024. március 4-én 18.30-kor lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és ujvaros(kukac)puspokseg.hu

Parkvárosban hétfőn-péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor vasárnap 9.30 szentmise

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele

 a 2024. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről

 

Kedves Testvérek!

 

Nagyböjti lelki zarándokutunkon a megváltás misztériumának megünneplésére készülünk, amely Krisztus feltámadásában csúcsosodik ki számunkra. Az Egyház közössége segíti lelki utunkat, merítve azokból a hagyományokból, amit kétezer év alatt ránk hagyott a Szentírásban, a liturgiában és a lelkiségi hagyományokban.

 

Nagyböjti utunkon jusson eszünkbe Isten Izajás próféta által adott üzenete:

„Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged” (Iz 58,6-8).

A szentmise liturgikus szövege, a Nagyböjt harmadik prefációja így tanít bennünket: „Te úgy akartad, hogy önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük.”

A keresztény hagyomány a keresztúti ájtatosságot hagyta ránk, ami már a IV. században előbb Golgotaként épített kápolnával, majd néhány emléktábla állításával vette a kezdetét, és a középkorban terjedt el a keresztény világban a mai formájában. Jézus szenvedésének eseményeiről elmélkedve szembetűnik, hogy keresztútján ott voltak a segítők is, akiket a Gondviselés rendelt mellé.

Bennünket is így küld Isten rászoruló, nélkülöző embertársaink mellé, hogy legyünk mi is Cirenei Simonok és Veronikák.

 

Immáron tizenharmadik alkalommal hirdetjük meg – a nélkülözők segítésének ősegyházi hagyományát felélesztve – a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést. Bíztatunk mindenkit, hogy lehetőségeikhez szerint kapcsolódjanak be nagyböjti akciónkba.

Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei Nagyböjtben is, és járuljunk hozzá tartós élelmiszerrel a Katolikus Egyház segélyakciójához!

Erre a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő héten lesz lehetőség, március 3-tól 10-ig. Hozzuk el tartósélelmiszer adományunkat a templomba, és tegyük az arra kijelölt helyre.

 

Jó alkalom a gyűjtés arra is, hogy – ahol még nincs plébániai karitász csoport – alkalmi segítőcsoportok alakuljanak az egyházközségekben. Feladatuk, hogy a gyűjtéssel kapcsolatos teendőket – adományok szétválogatása, élelmiszercsomagok készítése és rászorulókhoz eljuttatása – megszervezzék és elvégezzék. Egyben lehetőség arra is, hogy az egyházközségben karitász csoport szerveződjön.

 

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet jut kifejezésre. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten szeretetének kézzelfogható jelét a nélkülöző családokba.

 

A korábbi években meghirdetett gyűjtéseink eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból állítottunk össze a rászorulóknak. Tudjuk, hogy a templomba járó híveink is nehéz helyzetben vannak, hiszen a gazdasági válság senkit sem került el. A legkisebb adományokat is hálásan köszönjük, hogy újra nagyon sok családnak tudjunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

 

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába: ha hívjuk az 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

 Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász szolgálatát, vagyis a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat.

 

Ferenc pápa így bíztat bennünket:

Ne fáradjunk bele, hogy felebarátainkkal szeretetben jót tegyünk, az idei Nagyböjtben örömmel adakozva gyakoroljuk azzal az alamizsnálkodást (vö. 2Kor 9,7). Isten, aki »magot ad a magvetőnek és kenyeret táplálékul« (2Kor 9,10), nemcsak azért gondoskodik mindannyiunkról, hogy legyen mit ennünk, hanem azért is, hogy nagylelkűek lehessünk és másokkal jót tegyünk.

Ha igaz az, hogy egész életünk arra van rendelve, hogy a jóság magvait elvessük, akkor ezt a böjti időszakot használjuk ki különösen arra, hogy gondoskodunk a hozzánk közel állókról és odalépünk azokhoz a testvéreinkhez, akik sebesülten fekszenek az élet útjának szélén (vö. Lk 10,25–37).

A Nagyböjt kedvező időszak arra, hogy felkeressük – és ne elkerüljük – a rászorulókat; hogy megszólítsuk – és ne levegőnek nézzük – azokat, akiknek értő meghallgatásra és jó szóra van szükségük; hogy meglátogassuk – és ne magukra hagyjuk – azokat, akik magányosak. Váltsuk tettekre a meghívást, hogy tegyünk jót mindenkivel, szánjunk időt a szegények és rászorulók, az elhagyatottak és elutasítottak, a diszkriminációval sújtottak és a hátrányos helyzetűek szeretetére (vö. Fratelli tutti, 193).” (Ferenc pápa 2022. évi nagyböjti üzenete)

 

Közös cselekvésre hívva Mindnyájukat, hálás szívvel köszönjük adományaikat!

 

 

Kelt: Budapest, 2024. Nagyböjt 2. vasárnapján

 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

Köszöntjük a Bernadett, Zsuzsanna, Aladár, Álmos, Norina, Gerzson, Zétény, Alfréd és Mirtil testvéreinket!

2024. 02. 18.

Nagyböjt 1. vasárnapja

 

Hétfő: 18 óra szentmise, utána jegyesoktatás

Kedd: 6.15 óra mise

Szerda: 6.15 óra mise

Csütörtök: 6.15 óra mise Bognár, Szűcs és Brenner családért

Péntek: 6.15 óra mise, 18 keresztúti ájtatosság Nagyböjti hústilalom!

Szombat: 6.30 mise, majd 8 és 9.00 között gyónási lehetőség, 18 óra előesti mise Imre édesapáért

Vasárnap:8 óra, 18 óra szentmise

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024. február 19-én 18.30-kor lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és ujvaros(kukac)puspokseg.hu

Parkvárosban hétfőn-péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor vasárnap 9.30 szentmise

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

Szent Ágoston püspöknek a zsoltárokról szóló fejtegetéseiből

(Ps 60, 2-3: CCL 39. 766)

Krisztusban mi voltunk próbára téve, benne győztük le a gonosz lelket

Hallgasd meg, Istenem, esdeklésemet, figyelj imádságomra (Zsolt 60, 1). Ki mondja ezt? Mintha egy valaki mondaná. Nézd, vajon egy mondja: A föld széléről kiáltok hozzád, miközben szorong a szívem (Zsolt 60, 2). Mintha már nem egy mondaná; de azért mégis egy mondja, mert Krisztus egy, és mi mindnyájan az ő tagjai vagyunk. Valóban, ki az az egy ember, aki a föld határairól kiált? Nem kiálthat a föld határairól, hacsak nem az ő öröksége az, amelyről magának a Fiúnak mondta a Szentírás: Csak kérd, és örökségedül adom neked a népeket, tulajdonod lesz a föld minden határa (Zsolt 2, 8).

Mindez tehát Krisztus birtoka, Krisztus öröksége, Krisztus teste, Krisztus egy Egyháza, ez az egység, amely mi vagyunk, ez kiált a föld széléről. Éspedig mit kiált? Amit fentebb mondtam: Hallgasd meg, Istenem, esdeklésemet, figyelj imádságomra; a föld széléről kiáltok hozzád. Ezt kiáltom hozzád a föld széléről, azaz mindenfelől.

De miért kiáltom ezt? Mert szorong a szívem. Az egész földkerekségen minden népben Krisztus mutatkozik meg, de nem a nagy dicsőségben, hanem a nagy próbatételben.

Életünk ugyanis ebben a zarándoklásban nem lehet meg próbatétel nélkül; mert előrehaladásunk csak próbatételen keresztül valósul meg, és senki sem ismerheti meg önmagát sem, hacsak előbb nem volt próbára téve, és senki sem koronázható meg, ha nem győzött, és senki sem győzhet, ha nem küzdött, és senki sem küzdhet, ha nincs ellensége és próbatétele.

Tehát aki szorongó szívvel kiált a föld széléről, az mégsem elhagyatott. Hiszen minket, azaz az ő titokzatos Testét akarta előre jelezni abban a testben, amelyben meghalt és feltámadt, és a mennybe ment, hogy titokzatos Testének tagjai rendületlenül bízzanak: ők is odajutnak, ahová a Fő már előrement.

Tehát akkor is a hozzánk való hasonlósága mutatkozott meg, amikor azt akarta, hogy megkísértse a sátán. Az imént olvastuk az evangéliumban, hogy Jézus Krisztust a pusztában megkísértette a gonosz lélek. Egyszóval Krisztust kísértette meg az ördög. De Krisztusban tényleg te szenvedtél kísértést, mert Krisztus a te testedet vette magára, és az ő üdvösségét adta neked, a te halálodat vette magára, és neked az ő életét adta, a te gyalázatodat vette magára, és az ő megtiszteltetését adta neked. Tehát a tied volt az ő kísértése, és ő adta neked a győzelmet.

Ha tehát benne volt a próbatételünk, akkor benne is győzzük le a gonosz lelket. Figyeled, hogy miért szenvedett kísértést Krisztus, de nem veszed észre, hogy miért győz? Lásd be, hogy te voltál próbára téve őbenne, és lásd be, hogy te is benne győzöl a gonosz ellen. Távol tarthatta volna magától a gonosz lelket, de ha nem szenved kísértést, nem nyújthatott volna neked tanítást a kísértés legyőzésére.

 

Köszöntjük a Bertold, Lídia, Ella, Linda, Bálint, Valentin, Kolos, Julianna és Donát testvéreinket!

2024. 02. 11.

Évközi 6. vasárnap

Betegek Világnapja

 

Hétfő: 18 óra szentmise, utána szinodális megbeszélés

Kedd: 6.15 óra mise

Szerda: 18 óra mise Hamvazószerda, szigorú böjti nap

Csütörtök: 6.15 óra mise

Péntek: 6.15 óra mise, 18 keresztúti ájtatosság Nagyböjti hústilalom!

Szombat: 6.30 mise, majd 8 és 9.00 között gyónási lehetőség, 18 óra előesti mise Nagymamáért és unokákért

Vasárnap:8 óra, 15 óra 18 óra szentmise

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024. február 19-én 18.30-kor lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és ujvaros(kukac)puspokseg.hu

Parkvárosban hétfőn-péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor vasárnap 9.30 szentmise

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele betegek világnapjára

„Odalépett hozzá, és bekötözte …” (Vö. Lk 10, 34)

Kedves Testvérek!

Hívő és nem hívő emberek egész generációjának emlékezetébe égett bele Szent II. János Pál

pápa utolsó húsvéti Urbi et Orbi áldása. A szent pápa azzal, hogy 2005 Húsvétvasárnapján már nem

tudta hallható szavakkal elmondani az áldást, hanem a kereszt jelét a levegőbe rajzolva áldotta meg a

téren állókat, a televízió csatornái keresztül sokaknak példát adott arra, hogyan kell keresztény módon

megélni a szenvedést. Emberileg nézve erőtlen és kiszolgáltatott volt, mégis utolsó leheletéig az Urat

szolgálva élt.

Akkor sokan feltették és talán ma is feltennék a kérdést, hogy milyen élet az ilyen, sőt, élet-

e egyáltalán? Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy jelen világunkban megváltozott az élet tisztelete:

sokak szemében nem a földi élet maga, hanem csak a fizikai minősége számít. Az ember legyen és ha

lehet, maradjon is mindig egészséges, fiatal, sikeres, ha pedig az élet nem ilyen, akkor úgy gondolják,

hogy már nem is értékes és le lehet mondani róla.

„Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség” (Fil 1, 21) – Szent Pál apostolnak ez a

mondata a Filippieknek írt levelében nem más, mint keresztény hitünk foglalta az emberi életről és

annak befejezéséről. Mint emberek, természetes módon félünk az ismeretlentől, félünk a szenvedéstől,

ám ahogy a szent pápa életpéldája is mutatja: a keresztény ember nem keresi sem a szenvedést, sem a

halált, viszont elfogadja, azzal a tudattal, hogy a földi élet Isten kezében van, és a földi vándorút nem

más, mint felkészülés a Teremtővel való találkozásra.

Ha valaki nem ezzel a tudattal éli az életét, akkor számára a küzdelmek és a szenvedések

hiábavalónak és értelmetlennek tűnnek. Élete vége felé vagy súlyos betegen pedig talán csábító lehet a

könnyű és gyors búcsút kínáló megoldás. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy a közvélemény csak ezt az utat

tekinti egyedül járhatónak: pártolja az aktív eutanáziát és minden mást értelmetlennek, méltatlannak lát.

Az talán mindenki számára belátható, hogy az nem segítségnyújtás, ha valakitől elvesszük az

életet. A betegségben és a haldoklásban a hiteles segítségnyújtás a tünetek enyhítését biztosító ellátás

és az emberi közelség. Embertársunkat úgy segíthetjük leginkább a jó halál kegyelméhez, ha kísérőül

szegődünk mellé betegségében, földi élete utolsó szakaszában, fogjuk a kezét, felkészítjük a végső útra,

mellette vagyunk, enyhítjük fájdalmait, gondoskodunk róla.

Jézus tanításából ismerjük a felszólítást: „hordozzátok egymás terhét”. Ez meghívást jelent a

szolidaritásra, különösen is az élet utolsó szakaszában. Az, hogy a beteg mellé állunk, segítünk terhei

hordozásában, nemcsak szentírási, hanem ősi, emberi küldetés is. Sokan, akik súlyosan beteg embert

kísértek, tanúságot tesznek arról, hogy ezt nagy teherként élték meg, sokszor fogyott el az erejük, de

utólag értékes időszaknak látják, amit nem szeretnének kitörölni az életükből, mert sokkal közelebb

kerültek a szerettükhöz.

Keresztény hitünk azt tanítja, hogy miként születésünkről, úgy halálunkról sem dönthetünk

mi magunk, autonóm módon: tehát elutasítjuk az eutanázia minden formáját. Mert a valódi segítés nem

a halálba küldés vagy az élet bármely módon történő megrövidítése, hanem a látszólag nehezebb út

választása: ott állni a kiszolgáltatott ember mellett, enyhítve szenvedéseit és segítve felkészülni őt a

végső útra. Ferenc pápa éppen erre buzdított minket tavaly áprilisi magyarországi látogatása során:

2

„Együttérzés mindenkivel, különösen azokkal, akiket szegénység, betegség és fájdalom kínoz. Az

együttérzés latinul compassio, de ez a szó nemcsak együttérzést, hanem együttszenvedést is jelent!”

(Beszéd a Rózsák terén, 2023. április 29.)

Ma, amikor e bonyolult élethelyzetre sokan gyors és egyszerű, éppen ezért könnyen

félrevezető és megtévesztő megoldásokat javasolnak, csatlakozva a Szentatya buzdításához, hallgassuk

meg a szenvedések során átjutott Bíró László püspök atya szavait és tanúságtételét, és gondolkozzunk

el arról, hogy ő miként tudja keresztény módon hordozni betegsége terhét.

Bíró László püspök atya tanúságtétele:

„A mai ember menekül a szenvedéstől, abban csak rosszat lát, pedig az ember keresztény

szemmel a szenvedésben ajándékot is láthat. A Jóisten megadta, hogy 920 napot tölthettem egészségügyi

intézményekben. Azt tudtam, hogy rengetegen imádkoznak értem.

A műtétek sorozata alatt sokat segítettek a látogatók. Valakitől könyvet kaptam, egy

bölcsesség maradt meg belőle: „Isten nem kíván mást tőlünk, mint hogy a szívére hajtsuk a fejünket.”

Más valaki Placid atyát idézte: „Szibéria addig volt számomra fogság, míg rá nem jöttem, hogy

küldetés.” Aztán egy sok esztendővel korábban olvasott középkori gondolat világított belém, amely

szerint a szenvedés nagy útrakelés: Az ember olyan tájakat lát meg, amelyeket korábban sosem vett

észre. Valóban, az ember a kiszolgáltatottságában sok mindent észrevesz. Volt idő, amikor nemigen

remélhettem, hogy valamikor emberek elé állhatok.

Akkor az a veszély fenyegetett, hogy esetleg mind a két lábamat levágják. Először azokért

aggódtam, akik imádkoztak értem. Hitben, hogy tudják feldolgozni azt a csalódást, hogy a sok ima

ellenére mégis levágják a lábamat. Igazából több aggodalom nem volt bennem. Annyit tudtam: Isten

kezében vagyok és Ő nem ellenségem.

A pandémia alatt napról napra egyedül miséztem. Az ablakom alatt egy gyönyörű platánfa

állt. Ott fehérlett előttem törzsével, ott lengette ágait. Egyedül voltam a szentmisén, de jelen volt az

egyetemes Egyház és ebben a platánfában jelen volt a teremtett világ.

Teilhard de Chardinnek egy könyve, és annak címe jutott eszembe: „Mise a világ felett.”

Aztán jött a lábadozások korszaka, az első szabad mozgásom kerekesszékkel, majd járókerettel, utána

mankóval, de még mindig nem remélhettem, hogy önálló létet kezdhetek. Lassan elfogadtam a szociális

otthon körülményeit, végül egy konkrét segítség jött, ami elvezetett az önálló léthez. Sok-sok emberi

törődést, hozzáértést tapasztaltam meg orvosok, nővérek és sokan mások részéről. Voltak, akik az

orvosokért imádkoztak, voltak, akik a nővérekért, persze néha megtapasztalhattam az emberi

kiszolgáltatottságot, a figyelmetlenségeket, sőt durvaságokat is, de ezek eltörpültek ahhoz a reményhez

képest, hogy talpra állhatok, hogy aktív módon pap lehetek, bár el kell mondanom, hogy a szenvedések

idején is tudtam, hogy pap vagyok, élhetek másokért, Egyházamért.

Visszaemlékezve a hosszú betegségre, a mostani korlátolt voltomra is, mennyi szépségtől

fosztottam volna meg önmagamat, ha nem kapok erőt mindezek vállalásához. Kívánom, hogy ha

valakire rászakad a szenvedés, Istenbe kapaszkodva merje vállalni azt és engedje, hogy

embertestvéreinkért imádság fakadjon belőle és fogadja el a segítő kezeket.”

Fakadjon belőlünk is imádság a betegekért és a szenvedőkért ezen a napon! Kérjük Istent,

hogy adjon szívünkbe részvétet és szeretetet mindazok iránt, aki rászorulnak testi-lelki támogatásunkra!

Budapest, 2024. február 3.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

(A körlevél felolvasandó a Betegek világnapján 2024. február 11-én minden szentmisé

Köszöntjük az Ágota, Dorottya, Tódor, Aranka, Abigél, és Elvira testvéreinket!

2024. 02. 04.

Évközi 5. vasárnap

 

Hétfő: 18 óra szentmise, utána jegyesoktatás

Kedd: 6.15 óra mise Gyurcsek Istvánné

Szerda: 6.15 óra mise Mihály édesapáért

Csütörtök: 6.15 óra mise

Péntek: 6.15 óra mise

Szombat: 6.30 mise, majd 8 és 9.00 között gyónási lehetőség, 18 óra előesti mise

Vasárnap:8 óra, 15 óra gyermekek farsangja, 18 óra szentmise Tatár és Orbán család halottjaiért

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024. február 5-én 18.30-kor lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és ujvaros(kukac)puspokseg.hu

Parkvárosban hétfőn-péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor vasárnap 9.30 szentmise

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

Szent Ágoston püspöknek a Galata-levélhez fűzött magyarázatából

(Praefatio: PL 35, 2105-2107)

Értsük meg Isten kegyelmének ajándékát!

Amikor a galatákhoz ír az Apostol, akkor az a célja, hogy belássák: Isten kegyelmének ajándéka folytán ők már nincsenek alávetve az ószövetségi törvénynek. Amikor ugyanis meghirdette nekik az evangélium kegyelmét, akadtak néhányan a választott népből, akik, noha névleg már keresztények lettek, de még nem értették meg teljesen a kegyelem ajándékát, ezért továbbra is meg akarták tartani a terhes ószövetségi törvényeket. Az Úristen azonban nem a megigazult emberekre, hanem a bűn szolgáira rótta rá e törvények terhét. A bűnös emberek azért kapták Istentől ezt az igazságos törvényt, hogy nyilvánvalóvá legyen a saját bűnük; de a törvény nem törölte el a bűneiket. Hiszen a bűnöket semmi más el nem törli, csak annak a hitnek a kegyelme, amely a szeretet cselekedeteiben lesz nyilvánvaló. De a galaták, akik, bár ennek a hitnek kegyelmében éltek, továbbra is meg akarták tartani ezeket a terhes törvényeket, és azt bizonygatták, hogy az evangélium csak úgy válik a javukra, ha vállalják az ószövetségi néphez való tartozás jelét, a körülmetélést, és megtartják a zsidó szertartás többi külsőleges előírásait is.

Ezért azután Pál apostolt, aki az evangéliumot hirdette náluk, gyanúsnak kezdték tartani, mintha nem tartaná meg a többi apostol eljárását, akik a pogányokra is rákényszerítették a zsidó előírásokat. Az ilyen emberek botránkozása miatt volt Péter apostol is engedékeny, és így keveredett kétszínűségbe, mintha maga is azt tartaná, hogy a pogányoknak nem használ semmit az evangélium, ha nem tartják be a zsidó törvény előírásait. Ebből a kétszínűségből éppen Pál apostol mentette ki őt, amint ebben a levélben is megírja. Ugyanerről a kérdésről van szó a rómaiakhoz írt levélben is. De úgy tűnik, van valami különbség, mert a római levélben már eldönti a kérdést, és véget vet annak a vitának, amely a zsidókból és a pogányokból lett hívők között támadt.

Ebben a levélben viszont azoknak ír, akiket már megzavart a zsidókból lett keresztények tekintélye, és akiket rábírtak arra, hogy tartsák meg az ószövetségi törvény előírásait. Már ugyanis kezdték elhinni nekik, mintha Pál apostol nem a való igazat hirdetné, amikor nem akarja, hogy körülmetélkedjenek. Ezért kezdi így a levelét Pál apostol: Csodálkozom, hogy attól, aki meghívott titeket Krisztus kegyelmére, ilyen hamar átpártoltatok egy más evangéliumhoz (Gal 1, 6).

Ezzel a bevezetéssel tehát röviden jelzi is írásának tárgyát. Jóllehet már a beköszöntőjében, amelyben magát nem embertől, nem is ember által (Gal 1, 1) lett apostolnak mondja – ilyen kitételt más levelében egyáltalán nem találunk –, elég világosan rámutat arra, hogy akik másokkal ilyeneket elhitetnek, azok nem Istentől, hanem emberektől vannak. De rámutat arra is, hogy az evangéliumi tanúságtétel tekintélyét illetőleg őt nem szabad a többi apostolnál alávalóbbnak tartani, mert ő nem embertől és nem ember által, hanem Jézus Krisztus és az Atyaisten rendeléséből apostol.

 

Köszöntjük a Károly, Adél, Martina, Gerda, Marcella, Ignác, Karolina és Balázs testvéreinket!

2024. 01. 28.

Évközi 4. vasárnap

Hétfő: 18 óra szentmise, utána szinodális megbeszélés

Kedd: 6.15 óra mise Hálából Áron gyógyulásáért

Szerda: 6.15 óra mise

Csütörtök: 6.15 óra mise

Péntek: 18 óra mise Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, utána plébániai farsang. Jelentkezés a sekrestyében vagy ezen a linken: https://forms.gle/kvGknpvBjCynqXPu6

Szombat: 6.30 mise, utána szentségimádási iskola, majd 8 és 9.00 között gyónási lehetőség, 18 óra előesti mise

Vasárnap:8 óra, 18 óra szentmise Csősz és Tiringer család halottjaiért

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024. február 5-én 18.30-kor lesz.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és ujvaros(kukac)puspokseg.hu

Parkvárosban hétfőn-péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor vasárnap 9.30 szentmise

Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanúnak a szmirnaiakhoz írt leveléből

(Nn. 1 – 4, 1: Funk 1, 235-237)

Krisztus meghívott bennünket országába és dicsőségébe

Ignác, más néven Teoforosz, az Atyaisten és az ő szeretett Fia, Jézus Krisztus Ázsiában levő szmirnai egyházának – amely irgalomból megnyert minden égi ajándékot, telve van hittel és szeretettel, semmi kegyelemben hiányt nem szenved, Isten előtt kedves, és üdvösen munkálkodik – üdvözletét küldi a Szentlélekben és Isten Igéjében.

Áldom Jézus Krisztust, az Istent, aki titeket oly bölcsekké tett. Az a tapasztalatom ugyanis, hogy ti tökéletesek vagytok az állhatatos hitben; mintegy rá vagytok szegezve test és lélek szerint az Úr Jézus Krisztus keresztjére, és a szeretet megszilárdított benneteket Krisztus vére által. Teljes és erős hittel hisztek a mi Urunkban, aki test szerint valóban Dávid nemzetségéből született (Róm 1, 3). Isten akarata és hatalma szerint, az Isten Fiát, aki valóban Szűztől született, János megkeresztelte, hogy megvalósuljon általa mindaz, ami elő van írva (Mt 3, 15). Poncius Pilátus és Heródes negyedesfejedelem alatt valóban felfeszítették értünk test szerint a keresztre (s mi már ennek a gyümölcse vagyunk az ő isteni szent kínszenvedése által), hogy feltámadva mindörökre magasra tartsa zászlaját Egyházában, az ő egységes testében a szentek és hívők előtt, legyenek akár a zsidók, akár a pogányok közül valók.

Mindezt pedig értünk szenvedte, hogy üdvösségre jussunk, és valóban szenvedett, mint ahogy valóban fel is támadt.

Én tudom, hogy feltámadása után is testben volt, és hiszem, hogy most is testben van. Amikor Péternek és társainak megjelent, azt mondta: Fogjatok meg, és tapintsatok meg, és lássátok, hogy nem vagyok test nélküli kísértet (Lk 24, 39). Azok mindjárt megérintették, és hittek Krisztus testének és lelkének valóságában. Ezért vetették meg a halált, és lettek győztesek a halál felett. Feltámadása után pedig velük evett és ivott, mint akinek teste van, bár lélek szerint már egyesült az Atyával.

Ezekre hívom fel figyelmeteket, testvéreim, bár tudom, hogy ez a ti hitetek is.

Köszöntjük a Vince, Artúr, Ágnes, Rajmund, Timót, Pál, Vanda, Paula és Angelika testvéreinket!

2024.01.21.

Évközi 3. vasárnapja

tHétfő: 18 óra szentmise,

Kedd: 6.15 óra mise

Szerda: 6.15 óra mise

Csütörtök: 15 óra temetésimise

Péntek: 6.15 óra mise

Szombat: 6.30 mise, utána  majd 8 és 9.00 között gyónási lehetőség, 18 óra előesti mise  Csontos és Kovács család élő és elhunyt tagjai

Vasárnap:8 óra, 18 óra szentmise

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024. január 22-én 18.30-kor indul.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és ujvaros(kukac)puspokseg.hu

Parkvárosban hétfőn-péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor vasárnap 9.30 szentmise

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

Felhívás – január 28-ai karitatív ételosztás

 

Kedves Testvérek!

 

  1. január 28-án vasárnap Újváros-Parkváros-Újtelep Plébániák az idei évben is csatlakoznak az érdi egyházak által szervezett karitatív ételosztáshoz, mellyel támogatni kívánjuk az Érden élő rászorulókat.

 

A rendezvényt négyféle módon tudják a testvérek támogatni:

  • anyagilag

Misék után a sekrestyékben leadható, vagy az Újvárosi templomban kihelyezett perselybe bedobható az adomány.

  • aprósüteménnyel

Édes vagy sós süteménnyel, fontos hogy jól bírja a szállítást!

  • adagolásban, csomagolásban

Vasárnap 11 órától az Újvárosi Plébánia közösségi házába (Karolina u. 1.) várjuk a segítő kezeket!

  • kiszállításban, saját autóval

Vasárnap 11.45-re várjuk a Plébánia közösségi házához (Karolina u. 1.) az autós segítőket. Mindenképpen két ember menjen egy autóval a könnyebb csomagátadás miatt.

 

A vasárnapi program a következő lesz:

10.00-11.00-ig várjuk a süteményeket a Közösségi házba.

11.00 órára várjuk az adagolásban és csomagolásban segítő testvéreket.

11.45-re várjuk az autós segítőket (a kísérőjükkel együtt).

 

A sütemény felajánlásban, adagolásban és a kiszállításban segítők a sekrestyékben kihelyezett űrlapon tudják jelezni a vállalásaikat, illetve ezen a linken) keresztül is leadhatják (https://forms.gle/rkkqDMMXmFMREw9r9 2024.01.21-éig!

 

Nagylelkű felajánlásaikat köszönjük!

 

A II. vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű, a szent liturgiáról szóló konstitúciójából

(Nn. 7-8. 106)

Krisztus mindig jelen van Egyházában

Krisztus mindig jelen van Egyházában, de kiváltképpen a liturgikus cselekményekben. Jelen van a szentmisében, a pap személyében, mert az áldozatot ugyanaz mutatja be most a papok szolgálata által, mint aki a kereszten önmagát feláldozta. És kiváltképp jelen van az eukarisztikus színek alatt. Jelen van erejével a szentségekben, így bárki is keresztel, maga Krisztus az, aki keresztel. Jelen van igéje által, minthogy ő maga szól hozzánk, amikor az Egyházban a Szentírást olvassák. Végül jelen van, amikor könyörög, és zsoltárt zeng az Egyház, hiszen megígérte: Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18, 20).

Ebben a nagy műben, amely Istent tökéletesen megdicsőíti, az embert pedig megszenteli, Krisztus mindenkor maga mellé emeli, társává teszi az Egyházat, szeretett jegyesét; az Egyház pedig segítségül hívja Urát, és általa hódol az örök Atyának.

Méltán foghatjuk fel tehát a liturgiát úgy, mint Jézus Krisztus papi szolgálatának gyakorlását. Ebben érzékelhető jelek jelzik, és a maguk sajátos módján meg is valósítják az ember megszentelését, és Jézus Krisztus misztikus teste, vagyis a Fő és a tagok együtt, teljes értékű nyilvános istentiszteletet mutatnak be.

Így tehát minden liturgikus ünneplés egyedülállóan szent cselekmény: Krisztus, a pap, és teste, az Egyház viszi végbe; hatékonyságát nem is éri el az Egyháznak semmi más cselekedete, sem rangban, sem mértékben.

A földi liturgiában annak a mennyeinek előízét élvezzük, és annak a liturgiának leszünk részesei, amelyet a szent városban, Jeruzsálemben ünnepelnek. Oda tart zarándokutunk, ott ül Krisztus az Isten jobbján, mint a szentélynek és az igazi szövetségsátornak szolgája (vö. Zsid 8, 2). A földi liturgiában a mennyei seregek egész sokaságával együtt énekeljük az Úrnak a dicsőség himnuszát; tiszteljük a szentek emlékét abban a reményben, hogy némi részünk és közösségünk lesz velük. Várjuk az Üdvözítőt, Urunkat, Jézus Krisztust (Fil 3, 20), amíg maga meg nem jelenik, mint a mi életünk, és vele együtt mi is meg nem jelenünk dicsőségesen (vö. Kol 3, 4).

Az Egyház minden hetedik napon megünnepli a húsvéti misztériumot az apostoli korból származó hagyomány alapján, amely eredetét visszavezeti magára Krisztus feltámadásának napjára. Ezt a napot, a vasárnapot, joggal nevezik az Úr napjának. E napon ugyanis Isten igéjének meghallgatásával és az Eukarisztiában részesedve megemlékeznek az Úr Jézus szenvedéséről, feltámadásáról és dicsőségéről, hálát adnak Istennek, aki őket élő reményre szülte újjá Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által (1 Pét 1, 3). A vasárnap tehát minden ünnepnap őse, ezért a hívek buzgó figyelmébe kell ajánlani, és sürgetni, hogy ez a nap az öröm és a munkától való megpihenés napja is legyen. Semmi más ünnepet sem szabad elébe helyezni, kivéve a valóban legnagyobb jelentőségűeket: az Úr napja ugyanis az egész liturgikus évnek alapja és magja.

 

 

Köszöntjük a Bódog, Loránd, Gusztáv, Antal Antónia, Margit, Piroska, Sára, Fábián és Sebestyén testvéreinket!

2024.01.14.

Évközi 2. vasárnapja

Hétfő: 18 óra szentmise, utána 18.30-kor szinódusi megbeszélés

Kedd: 6.15 óra mise

Szerda: 6.15 óra mise

Csütörtök: 6.15 óra mise

Péntek: 6.15 óra mise

Szombat: 6.30 mise, utána szentségimádási iskola, majd 8 és 9.00 között gyónási lehetőség, 18 óra előesti mise

Vasárnap:8 óra, 18 óra szentmise Hálából szakvizsgáért

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024. január 22-én 18.30-kor indul.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és ujvaros(kukac)puspokseg.hu

Parkvárosban hétfőn-péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor vasárnap 9.30 szentmise

Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

Felhívás – január 28-ai karitatív ételosztás

 

 

Kedves Testvérek!

 

  1. január 28-án vasárnap Újváros-Parkváros-Újtelep Plébániák az idei évben is csatlakoznak az érdi egyházak által szervezett karitatív ételosztáshoz, mellyel támogatni kívánjuk az Érden élő rászorulókat.

 

A rendezvényt négyféle módon tudják a testvérek támogatni:

  • anyagilag

Misék után a sekrestyékben leadható, vagy az Újvárosi templomban kihelyezett perselybe bedobható az adomány.

  • aprósüteménnyel

Édes vagy sós süteménnyel, fontos hogy jól bírja a szállítást!

  • adagolásban, csomagolásban

Vasárnap 11 órától az Újvárosi Plébánia közösségi házába (Karolina u. 1.) várjuk a segítő kezeket!

  • kiszállításban, saját autóval

Vasárnap 11.45-re várjuk a Plébánia közösségi házához (Karolina u. 1.) az autós segítőket. Mindenképpen két ember menjen egy autóval a könnyebb csomagátadás miatt.

 

A vasárnapi program a következő lesz:

10.00-11.00-ig várjuk a süteményeket a Közösségi házba.

11.00 órára várjuk az adagolásban és csomagolásban segítő testvéreket.

11.45-re várjuk az autós segítőket (a kísérőjükkel együtt).

 

A sütemény felajánlásban, adagolásban és a kiszállításban segítők a sekrestyékben kihelyezett űrlapon tudják jelezni a vállalásaikat, illetve ezen a linken) keresztül is leadhatják (https://forms.gle/rkkqDMMXmFMREw9r9 2024.01.21-éig!

 

Nagylelkű felajánlásaikat köszönjük!

 

 

Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanúnak az efezusiakhoz írt leveléből

(Nn. 2, 2 – 5, 2: Funk 1, 175-177)

Az egyetértésben van az egység

Úgy illik, hogy minden módon magasztaljátok Jézus Krisztust, aki megdicsőített titeket; legyetek tökéletesen egyek az engedelmességben; vessétek magatokat alá a püspöknek és a presbitériumnak, hogy így mindenben szentekké legyetek.

Nem úgy adok én parancsot nektek, mintha valakinek tartanám magamat. Bár Krisztus nevéért bilincset hordok, mégsem tarthatom magamat tökéletesnek Jézus Krisztusban. Én is csak most kezdek a tanítványa lenni, ezért úgy szólok hozzátok, mint tanítványtársaimhoz. Rászorulok ugyanis arra, hogy megerősítsen engem a ti hitetek, intéstek, béketűréstek és lelkierőtök. Mivel azonban a szeretet sürget, hogy szóljak hozzátok, azért már előzetesen buzdítlak benneteket: legyetek egyek az Isten igéjében! Mert Jézus Krisztus, aki elválaszthatatlan a mi életünktől, az Atya akaratát teszi; ugyanúgy a föld tájaira rendelt püspökök is Jézus Krisztus akarata szerint cselekszenek.

Ezért kell a püspök tanításával egyetértenetek, amint azt meg is teszitek. Hiszen a ti jó nevű, Isten előtt dicséretes presbitériumotok úgy össze van hangolva a püspökkel, akár a lantnak a húrjai, így dicsőíti a ti szerető egyetértéstek Jézus Krisztust. De ti magatok is mindnyájan egyesüljetek egy olyan kórusba, amelyben Isten dallamát veszitek át az egységben, és egy hangon énekeltek Jézus Krisztus által az Atyának, hogy így meghallgasson titeket, és jó cselekedeteitekből megtudja, hogy Fiának vagytok tagjai. Üdvös tehát, hogy megmaradjatok szilárd egységben, mert így kaptok részt Isten életéből.

Ha én rövid idő alatt olyan kapcsolatba léptem a ti püspökötökkel, amely nem emberi, hanem már lelki kapcsolat, akkor világos, hogy mennyivel boldogabbnak tartalak titeket, akik annyira egyek vagytok vele, mint az Egyház Jézus Krisztussal és mint Jézus Krisztus az Atyával, hogy minden egységben forrjon össze. Senki tévedésben ne legyen: ha valaki kiesik az oltár közösségéből, az nem részesül Isten kenyerében. Ha már egy-egy hívő ember imádságának is nagy ereje van, akkor mennyivel hatékonyabb a püspök és az egész Egyház együttes imádsága!

 

 

Köszöntjük a Ramóna, Attila, Keve, Marcell, Melánia, Ágota, Ernő, Veronika és Csongor testvéreinket!

2024.01.07

 Urunk megkeresztelkedésének vasárnapja

Hétfő: 18 óra Prohászka Imaszövettség szentmise

Kedd: 6.15 óra mise Gyöngyiért

Szerda: 6.15 óra mise

Csütörtök: 6.15 óra mise

Péntek: 6.15 óra mise Éva, Piroska, Ágot

Szombat: 6.30 mise, 8 és 8.30 között gyónási lehetőség, 18 óra  előesti mise

Vasárnap:8 óra, 18 óra szentmise Ágnes, Erzsébet és Piusz

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024 január 22én 18.30-kor indul.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és ujvaros(kukac)puspokseg.hu

Parkvárosban hétfőn-péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor vasárnap 9.30 szentmise

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

 

Ételosztás január 28-án vasárnap, melyhez pénzbeli adományokat és süteményeket valamint személyes közreműködőket várunk.

Nazianzi Szent Gergely püspök szónoklataiból

(Oratio 39 in sancta Lumina, 14-16. 20: PG 36, 350-351. 354. 358-359)

Krisztus megkeresztelkedése

Fény hull Krisztusra, vele együtt mireánk is. Krisztus megkeresztelkedik, vele együtt vízbe ereszkedünk, hogy vele együtt mi is kiszálljunk belőle.

János keresztel, Jézus eléje járul. Talán azért, hogy megszentelje azt, aki őt megkereszteli. De kétségtelenül azért, hogy a régi Ádámot mindenestül a vízbe temesse. Mielőttünk, és éppen miérettünk megszenteli a Jordánt, hogy Lélek és víz által avasson kereszténnyé, amint maga is lélek és test volt.

A Keresztelő vonakodik, Jézus nem hagyja magát. „Nekem van szükségem a te keresztségedre” (Mt 3, 14), mondja akkor a mécses a Napnak, a szó az Igének, a jó barát a Vőlegénynek, asszonyok szülöttei közül a legnagyobb az egész teremtett világ Elsőszülöttének, az anyja méhében felujjongó annak, aki anyja szíve alatt imádásban részesült, az előfutár annak, aki eljött és újra el fog jönni. „Nekem van szükségem a te keresztségedre”, értsd hozzá: éppen teéretted. Biztosan tudja ugyanis, hogy majd a vértanúsága fogja őt megkeresztelni, és nem csupán a lábát mossák meg, mint Péternek.

Jézus azután feljön a vízből. Magával emeli a világot és látja, hogy megnyílik és kitárul az ég, amelyet Ádám maga és utódai előtt bezárt, amint a Paradicsomot is bezárta a tüzes kard.

Isten voltát tanúsítja közben a Szentlélek, amikor a hasonló a hasonlóra száll. Hang hallatszik az égből: onnan való volt ő is, akinek a tanúság szólt. És amikor testi módon láthatóvá válik a galamb, megdicsőíti a testet, mivelhogy az is Isten a megistenülés által. Századokkal előbb ugyancsak galamb jelezte a vízözön végét is.

Üljük meg tehát ma nagy tisztességgel Krisztus keresztségének ünnepét!

 

Köszöntjük a Szilveszter, Fruzsina, Ábel, Genovéva, Benjamin, Titusz, Simon, Edvárd és Boldizsár testvéreinket!

2023. 12. 31.

 Szencsalád vasárnapja

Hétfő: Újév első napja. Szűz Mária Istenanyaságának parancsolt főünnepe, 8 óra és 18 óra szentmise

Kedd: 6.15 óra mise

Szerda: 6.15 óra mise

Csütörtök: 6.15 óra mise

Péntek: 6.15 óra mise

Szombat: Vízkereszt parancsolt főünnepe 8 és 18 óra mise

Vasárnap:8 óra, 18 óra szentmise

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024 januárjában indul.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőn 9.30 mise, kedd-péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 9.30 órakor vasárnap 9.30

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap és hétfőn 11 óra szentmise,

Szent VI. Pál pápa szentbeszédeiből

(1964. január 5-én Názáretben tartott buzdítás)

Názáret példája

A názáreti ház iskola, tudniillik az evangélium iskolája, amelyben elkezdjük megismerni Krisztus életét.

Mert ezen a helyen tanuljuk meg először is azt, hogyan szemléljük, hallgassuk, elmélkedjük át és ismerjük meg behatóan, hogy milyen mély és rejtett erő van Isten Fiának ebben a legegyszerűbb és legalázatosabb s legszebb kinyilatkoztatásában. De remélhetőleg megtanuljuk lassanként utánozni is.

Itt válik ugyanis számunkra világossá annak az útja-módja, hogy hogyan juthatunk el könnyen annak a felismerésére: kicsoda is Krisztus? Itt kiváltképp megértjük, milyen jól kell szemügyre vennünk mindent, ami az ő köztünk való lakozásával kapcsolatos, és annak mintegy keretét adja, tudniillik a helyszínt, a korviszonyokat, szokásokat, a beszédmódot, a szent szertartásokat, egyszóval mindent, amit Jézus felhasznált, hogy magát a világnak kinyilvánítsa. Itt minden beszél, mindennek jelentése van.

Itt, ebben az iskolában, valóban tisztán látjuk, miért kell megtartania a lelki fegyelmet, ha valaki az evangélium tanítását akarja követni és Krisztus tanítványa kíván lenni.

Ó, milyen szívesen óhajtanánk visszatérni saját gyermekkorunkhoz, és magunkat ismét rábízni erre az alázatos és egyszersmind fenséges názáreti iskolára! Milyen tüzes vággyal igyekeznénk magunkban újra felébreszteni a törekvést, hogy Mária mellett az igazi élettudományt megszerezzük és az isteni igazságokat belássuk!

De itt csak zarándoklaton tartózkodunk, és le kell mondanunk arról a vágyunkról, hogy ebben a házban folytassunk az evangélium megismerésére soha eléggé nem tökéletesíthető tanulást. De mégsem távozunk anélkül, hogy sietve, szinte futtában el ne mondjunk egynéhány rövid intelmet a názáreti otthonról.

Ez ugyanis a csendre tanít elsősorban. Bárcsak ismét kivirulna bennünk a csend nagyrabecsülése, vagyis ennek a csodálatos és nélkülözhetetlen lelki magatartásnak az értékelése, – miközben korunk forrongó és agyonhajszolt életében annyi jajkiáltás, annyi zaj és kiabálás zaklat minket. Ó, te názáreti csend! Taníts meg minket arra, hogy a jó gondolatokba merüljünk el, lelkünk belső dolgaira figyeljünk, hogy nagy készséggel fogadjuk be Isten titkos sugallatait és az igaz lelkű tanítók utasításait. Taníts meg minket arra, hogy mennyire szükséges és értékes az előkészület, a tanulás, az elmélyedés, a személyes és bensőséges életrend, az imádság, amelyet egyedül az Isten lát a rejtekben.

Itt értjük meg továbbá a családi élet lényegét. Minket valóban Názáret figyelmeztessen arra, hogy mi a család, mi annak a szeretetközössége, komoly és ragyogó szépsége, szent és sérthetetlen sajátossága. Mutassa meg, milyen szeretetteljes a családban a nevelés, amelyet semmi más nem helyettesíthet. Tanítson meg arra, hogy mi a család alapvető kötelezettsége a társadalmi rendben.

Végül itt ismerjük meg a munka fegyelmét. Ó, názáreti otthon, az ács Fiának háza, azaz emberi munka kemény, de megváltó törvényét itt szeretnénk leginkább megérteni és magasztalni! Itt helyreállítani a munka méltóságát úgy, hogy mindenki fel tudja azt fogni! E fedél alatt emlékeztetni arra, hogy maga a munka nem válhat öncélúvá, tehát szabadságát és kiválóságát nemcsak onnan veszi, hogy gazdasági tényezőnek tekintik, hanem azokból a mozzanatokból is, amelyek értékes cél felé irányítják. Végül e helyről szeretnénk az egész világ munkásainak üdvözletet küldeni, és megmutatni nekik a nagyszerű példaképet, az isteni Testvért, minden rájuk vonatkozó igazságos ügy Prófétáját, vagyis magát Krisztus Urunkat.

 

 

Köszöntjük az Ádám, Éva, Noel, István, János, Tamás, Kamilla, Dávid és Hunor testvéreinket!

 

2023. 12. 24.

 Advent 4. vasárnapja

Hétfő: Karácsony első napja 8 óra és18 óra szentmise

Kedd: Karácsony második napja 8. óra és 18 óra mise Eszes János és Katalin

Szerda: 6.15 óra mise, borszentelés

Csütörtök: 6.15 óra mise

Péntek: 6.15 óra mise

Szombat: 6.30 mise, utána 8 és 9 óra között gyónási lehetőség

18 órakor előesti mise Teréz és István, Családok megáldása

Vasárnap:8 óra, Családok megáldása 18 óra szentmise évvégi hálaadás

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024 januárjában indul.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőn és kedden 9.30 karácsonyi mise, szerda-péntekig ¾ 7 órakor, szerdán borszentelés, szombaton 16.30 órakor előesti mise, családok megáldása, vasárnap 9.30 családok megáldása, évvégi hálaadás

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap és hétfőn 11 óra szentmise,

 

Szent Ágoston püspök beszédeiből

(Sermo 185: PL 38, 997-999)

Az igazság a földből születik, a megigazulás a mennyből adatik

Ébredj fel, ember, mert Isten érted lett ember. Ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog! (Ef 5, 14) Ismétlem, Isten érted lett ember.

Örökre halott lennél, ha ő bele nem születik az időbe. Sohasem szabadultál volna meg a bűnös testtől, ha ő fel nem ölti a bűnös test hasonlóságát. Örökre hatalmában tartana a nyomorúság, ha ő nem lett volna irgalmas. Nem éledhettél volna újra, ha ő meg nem segítene. Elvesznél, ha ő el nem jött volna.

Örvendezve ünnepeljük meg tehát üdvösségünk és megváltásunk eljövetelét. Ezt az ünnepnapot ünnepeljük meg, amelyen a nagy és örök napból nagy és örök nap jött el erre a mi annyira gyorsan múló napunkra.

Ő megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett. Így teljesül a Szentírás szava: Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék! (1 Kor 1, 30-31)

Igazság sarjad a földből (Zsolt 84, 12): Krisztus, aki mondta: Én vagyok az igazság (Jn 14, 2), a Szűztől született. És igazságosság tekint le az égből (Zsolt 84, 12): mivel az az ember, aki hisz abban, aki megszületett, nem önmagából, hanem Istentől kapta a megigazulást.

Igazság sarjad a földből: mert az Ige testté lett (Jn 1, 14). És igazságosság tekint le az égből: mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van (Jak 1, 17).

Igazság sarjad a földből: a test Máriától. És igazságosság tekint le az égből: mert az ember semmit sem vallhat magáénak, hacsak nem a mennyből kapta (Jn 3, 27).

A hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel (Róm 5, 1), mert csókot vált az igazságosság és a béke (Zsolt 84, 12). A mi Urunk, Jézus Krisztus által: mert Igazság sarjad a földből. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk (Róm 5, 2). Nem azt mondja: hogy „a mi dicsőségünknek”, hanem az isteni dicsőségnek a reménységével, mert az igazságosság nem belőlünk származik, hanem az égből tekint le. Tehát aki dicsekszik, az ne önmagában, hanem az Úrban dicsekedjék.

Ezért aztán amikor megszületett az Úr a Szent Szűztől, angyali dicsőítő ének zengett: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek! (Lk 2, 14)

A földön honnan volna béke, ha nem onnan, hogy igazság sarjad a földből, vagyis, hogy Krisztus testből született? Ő a mi békességünk, aki a kettőt eggyé forrasztotta (Ef 2, 14): hogy jóakaratú emberek legyünk, akiket az egység édes köteléke köt össze.

Ebben a kegyelemben örvendezzünk tehát, hogy a mi dicsekvésünk a lelkiismeretünk tanúsága legyen; ne magunkban, hanem az Úrban dicsekedjünk. Azért mondatott: Dicsőségem, aki fejemet fölemeled (Zsolt 3, 4). Vajon ragyoghat-e fel számunkra Istennek ennél nagyobb kegyelme, mint az, hogy egyszülött Fiát, aki csak az övé volt, Emberfiává tette; és fordítva: az ember gyermekét Isten gyermekévé?

Keresd az érdemet, keresd az okot, keresd az igazságosságot – és meglátod, nem találsz mást, csak azt, hogy mindez kegyelem.

 

 

 

Köszöntjük a Lázár, Olimpia, Auguszta, Viola, Teofil, Tamás, Zénó, Flórián, Anikó, Viktória és Niké testvéreinket!

 

2023. 12. 17.

 Advent 3. vasárnapja

Hétfő: 18 óra Marianum Imacsoport szentmiséje

Kedd: 6. óra mise

Szerda: 6. óra mise Betegért

Csütörtök: 6 óra mise Margit és Tibor szülőkért

Péntek: 6. óra mise

Szombat: 6.30 zenés mise, utána közös reggeli, 8 és 9 óra között gyónási lehetőség

18 órakor előesti mise Anícia, Katalin, Auguszta és Magdolna nővérekért

Vasárnap:8 óra, 22 óra születési szentmise

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024 januárjában indul.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor előesti mise, vasárnap 9.30 és 19.30 születési szentmise

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra és 20.45 óra születési szentmise

Karácsony első napján vasárnapi miserend lesz

 

Nagy Szent Leó pápa leveleiből

(Ep. 31, 2-3: PL 54, 791-793)

Megváltásunk titka

Semmit sem használ nekünk, ha csak azt mondjuk, hogy Urunk, a Boldogságos Szűz Mária Fia igazi és tökéletes ember, és ugyanakkor nem hisszük, hogy ő az az ember, akit az evangéliumok meghirdetnek.

Máténál ugyanis ezt olvassuk: Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Ábrahám fiának, Dávidnak volt a fia (Mt 1, 1), és emberi származását úgy mondja el időrendben, hogy a nemzetségek sorát egészen Józsefig vezeti le, akinek az Úr Anyja volt a jegyese.

Lukács viszont fordítva mondja el a nemzetségsort, így az emberi nem őséhez tér vissza, és kimutatja, hogy az első Ádám és az új Ádám ugyanazzal az emberi természettel rendelkezik.

Az Isten Fia az ő mindenhatósága folytán úgy is taníthatta volna az embereket és úgy is üdvözíthette volna őket, ha csak úgy jelent volna meg a világon, mint ahogy az ősatyáknak és a prófétáknak megjelent látható alakban, amikor Jákobbal küzdött, vagy szólt az emberekhez, vagy amikor mint vendég látogatta meg őket, sőt együtt is étkezett velük.

De mindezek a megjelenések csak előképei voltak annak az Embernek, akinek az ősatyáktól való igazi emberi származását titokzatos módon előre megjövendölték.

Éppen ezért nem is hozhatták létre ezek az előképek a mi öröktől fogva elhatározott helyreállításunk biztosítékát, mivel még nem szállt le a Szentlélek a Szent Szűzre és a Magasságbeli ereje sem borította még el őt; hogy az ő szűzi méhében – ahol a Bölcsesség építi házát – testté legyen az Ige, hogy így az isteni és a szolgai természet egy személyben egyesüljön, és így időben szülessék az idők Teremtője; és aki által lett minden, maga is a mindenek közé szülessék.

Ha ugyanis ez az új Ember, a bűnös testhez hasonló alakban (Róm 8, 3) föl nem vette volna mulandóságunkat; és aki az Atyával egylényegű, az nem tartotta volna magához illőnek, hogy egytermészetű legyen az édesanyjával is, és így emberi természetünket – a bűn kivételével – önmagával egyesítse, akkor mi még mindannyian a sátán igájában sínylődnénk. Nem élvezhetnénk a Győztes diadalát, ha e győzelmét nem a mi természetünkben aratta volna.

Ebből a csodálatraméltó egységből lett azután világosan érthetővé az újjászületés biztosítéka is, hiszen a keresztség által mi is ugyanabban a Szentlélekben születtünk lelkileg újjá, mint aki által Krisztus Urunk fogantatott és született.

Ezért mondja az evangélista a hívőkről: akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából, s nem is a férfi akaratából, hanem Istenből születtek (Jn 1, 13).

Köszöntjük a Judit, Loretta, Árpád, Dániel, Gabriella, Franciska, Luca, Szilárda, Valér és Etelka testvéreinket!

Ünnepi miserend

Újváros Parkváros Újtelep
December 13. szombat 6.30, 18.00 16.30
December 24. vasárnap 8.00, 22.00 9.30, 19.30 11.00, 20.45
December 25. hétfő 8.00, 18.00 9.30 11.00
December 26. kedd 8.00, 18.00 9.30
December 27. szerda 6.15 6.45
December 28. csütörtök 6.15 6.45
December 29. péntek 6.15 6.45
December 30. szombat 6.30, 18.00 9.30 11.00
December 31. vasárnap 8.00, 18.00 9.30 11.00
Január 1. hétfő 8.00, 18.00 9.30 11.00

2023. 12. 10.

 Advent 2. vasárnapja

Hétfő: 18 óra Prohászka Imacsoport szentmiséje

Kedd: 6. óra mise Hálából

Szerda: 6. óra mise

Csütörtök: 6 óra mise Gizella és Kálmán szülőkért

Péntek: 6. óra mise Gyurcsek István

Szombat: 6.30 mise, 7 órától szentségimádási iskola, majd 13 óráig a templomban lehetőség szentséglátogatásra, közben 8 és 9 óra között gyónási lehetőség

18 órakor előesti mise

Vasárnap:8 óra, 18 óra mise Teleki István, utána Adventi hangverseny

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024 januárjában indul.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor előesti mise, vasárnap 9.30

Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

 

Cezáreai Özséb püspöknek Izajás könyvéhez írt magyarázatából

(Cap. 40: PG 24, 366-367)

A pusztában kiáltónak szava

A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek Istenünk ösvényeit! (Mt 3, 3) Nyíltan kimondja, hogy mindazoknak, amik a jövendölésekben foglaltatnak, nem Jeruzsálemben, hanem a pusztában kell megtörténniük, vagyis elmondja: minek kell megtörténnie, hogy az Úr dicsősége megjelenjék, és minden ember megismerje Isten üdvözítő akaratát.

Mindez a történelem tanúsága szerint szóról szóra akkor teljesedett be, amikor Keresztelő János a Jordán pusztájában az Úr üdvözítő eljövetelét meghirdette, ahol az Isten üdvösségterve nyilvánosságra jutott. Mert Krisztus és az ő dicsősége akkor lett nyilvánvaló mindenki előtt, amikor megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb alakjában leszállott, és megnyugodott fölötte, és ez az atyai hang hallatszott, amely bizonyságot tett a Fiúról: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok! (Mt 17, 5)

E szavak azt fejezik ki, hogy Isten ősidők óta a járatlan és áthatolhatatlan pusztaságba készül jönni. Továbbá nem volt meg Isten ismerete a népekben, sőt Isten igaz emberei és a próféták sem kaptak hozzájuk küldetést.

Ezért készített ez a hang utat az Isten Igéjének. Az úttalant és rögöset elsimíttatja, hogy az érkező Úr bevonulhasson. Készítsétek az Úr útját (Mt 3, 3): ez az az evangéliumi meghirdetés és új vigasztalás, amely arra irányul, hogy Isten üdvözítő akaratát minden ember megismerje.

Menj föl egy magas hegyre, te, aki jó hírt viszel Sionnak: és engedd ki a hangod, jól engedd ki, te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek (Iz 40, 9). Ezek a mondatok jól kapcsolódnak az előbbiekhez, és alkalmas módon utalnak az evangélistákra, akik hirdetik Isten eljövetelét: az emberekhez, miután előbb a pusztában kiáltó szóról adtak hírt. Vagyis helyes sorrendben követi a Keresztelő Jánosról szóló jövendölést az evangélisták híradása.

Mi más lehetne tehát ez a Sion, mint az, amelyet előzőleg Jeruzsálemnek neveztek? Mert az is hegy volt, amint a Szentírás megemlíti: Sion hegye ez, amelyen laktál (vö. Zsolt 73, 2). Az Apostol pedig: Ti Sion hegyéhez járultatok (Zsid 12, 22). Vajon talán a régi választott népből kiemelt apostoli kar az, amelyről itt szó van?

Mert hiszen az apostoli kar ez a Sion, ez a Jeruzsálem, amely Isten üdvösségét elfogadta. Ez csatlakozik fönségesen az Isten hegyéhez, tudniillik Isten egyszülött Igéjéhez. Ennek adja a parancsot, hogy ott fönt a magas hegyen hirdessék az üdvösség igéit. De ki az, aki ezt az örömhírt hirdeti, ha nem az evangélisták kara? Mert mit jelent örömhírt hirdetni? Minden embernek, de mindenekelőtt Júda városainak, hirdetni Krisztus földi eljövetelét.

Köszöntjük a Ferenc, Borbála, Barbara, Boróka, Vilma, Miklós, Ambrus, Marion, Emőke és Natasa testvéreinket!

2023. 12. 03.

 Advent 1. vasárnapja

Hétfő:

Kedd: 6. óra mise

Szerda: 6. óra mise Mária édesanya

Csütörtök: 6 óra mise Nagyszülőkért

Péntek: 6. óra mise, 15 óra temetési mise, 16 óra mézeskalács készítés a közösségi házban

Szombat: 6.30 mise, 7 órától szentségimádási iskola, majd 8 és 9 óra között gyónási lehetőség

18 órakor előesti mise Miklósért, Erzsébetért és Jánosért

Vasárnap:8 óra, 18 óra mise Varga család élő és elhunyt tagjai, utána Adventi hangverseny Lendvai férfi kar

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024 januárjában indul.

Elérhetőségek: +36 30/365-211,  plebania@erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor előesti mise, vasárnap 9.30

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

Adventi koszorú vásárlásával 6000 forinttal tudjuk támogatni a karitász munkáját!

Az adventi időszakban szeretnénk feleleveníteni egy szép magyar hagyományt, a Szállást keres a Szent Család adventi ájtatosságát. Aki szeretne ebben részt venni, kérem, hogy a honlapunkon, a plébánia facebook oldalán vagy a sekrestyében található jelentkezési lapon iratkozzon fel december 10-ig.

Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból

(Cat. 15, 1-3: PG 33, 870-874)

Krisztus kettős eljövetele

Krisztus eljövetelét hirdetjük, nem csupán az elsőt, hanem a másodikat is, amely az elsőnél sokkal dicsőségesebb lesz. Az elsőnél ugyanis béketűrését ismertük meg, míg a másodiknál Krisztus királyi méltósága lesz nyilvánvaló.

Legtöbbször ugyanis minden kettős a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Kettős a születése: egyrészt Istentől öröktől fogva, másrészt a Szűztől az idők teljességében. Kettős az alászállás: az első rejtett, mint csendes eső a felhőkből, a második, az eljövendő pedig szembeötlő lesz.

Első eljövetelekor pólyába takarva feküdt a jászolban, a másodiknál fénybe öltözködik. Az elsőnél magasra tartotta a keresztet, vállalta a gyalázatot, míg másodszor majd angyali seregekkel körülvéve dicsőségesen érkezik.

Tehát ne csak az első eljövetelnek örvendezzünk, hanem várjuk a másodikat is. Amikor az elsőnél azt mondjuk: Áldott, aki jön az Úr nevében, ugyanez legyen hódoló szavunk, amikor angyalaival együtt jelenik meg: Áldott, aki jön az Úr nevében (Mt 21, 9).

Nem azért jön el majd a Megváltó, hogy ismét elítéljék, hanem ítéletet fog tartani az őt elítélők felett. Akkor azonban a gonoszoknak, akik oly kegyetlenek voltak vele szemben, hogy keresztre juttatták, azt mondja majd szemükbe: Ti így tettetek, és én hallgattam (vö. Zsolt 38, 10).

Először szelíden példát adni, az embereket finoman meggyőzni jött, másodszor pedig szükségszerűen uralma alá kerül mindenki, akár akarja, akár nem.

Krisztus mindkét eljöveteléről jövendölt Malakiás próféta: Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek (Mal 3, 1). Ez az első eljövetel.

A másodikról pedig így írt: és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is a mindenható Úr: de ki fogja tudni elviselni jövetele napját, és ki maradhat állva, amikor megjelenik? Mert olyan, mint az olvasztók tüze, és mint a posztóványolók lúgja. Leül, mint az ezüstolvasztó és -tisztító mester (Mal 3, 1-4).

A két eljövetelre utal Tituszhoz írt levelében Pál apostol: Megjelent megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, s arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világi vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesülését: a nagy Istennek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét (Tit 2, 11-13). Látod, mint beszél az első eljövetelről, amiért hálát ad; majd a másodikról, amelyet várunk.

Ezért valljuk a ránk hagyományozott hitvallásban, hogy hiszünk abban, aki fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján. De újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége.

Eljön tehát az égből a mi Urunk, Jézus Krisztus. Eljön ennek a világnak a végén, az utolsó napon, megdicsőülve. Ez a világ akkor beteljesedik, és Krisztus ismét megújítja a világot.

Köszöntjük a Virág, Amina, Stefánia, Taksony, András, Andor, Natália és Melinda testvéreinket!

2023. 11. 26.

 Krisztus Király vasárnap

 

Hétfő: 18 óra szentmise

Kedd: 6.15 óra mise Édesanyáért

Szerda: 6.15 óra mise

Csütörtök: 6.15 mise

Péntek: 6.15 óra mise,

Szombat: reggel nem lesz nyitva a templom!

18 órakor előesti mise

Vasárnap:8 óra, 18 óra mise utána Adventi hangverseny

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024 januárjában indul.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor előesti mise, vasárnap 9.30

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

Adventi koszorú vásárlásával 6000 forinttal tudjuk támogatni a karitász munkáját!

Az adventi időszakban szeretnénk feleleveníteni egy szép magyar hagyományt, a Szállást keres a Szent Család adventi ájtatosságát. A Szent Családot ikon formájában fogadhatja otthonába december 15-től 23-ig egy-egy család vagy egyedülálló egy napra, majd tovább viszi egy másik házhoz, ahol rövid közös ima és szerény vendéglátás keretében átadja az ikont a fogadó családnak. Az átadás liturgiájának menetét és a közösen végezhető imát megkapják a szállásadók. A Szent Családnak készíthetünk kis házi oltárt mécsessel, ahol este vagy napközben lehet imádkozni.

Aki szeretne ebben részt venni, kérem, hogy a honlapunkon, a plébánia facebook oldalán vagy a sekrestyében található jelentkezési lapon iratkozzon fel november 26-ig, Krisztus Király vasárnapjáig.

 

Origenész áldozópapnak az „Imádság” című könyvecskéjéből

(Cap. 25: PG 11, 495-499)

Jöjjön el a te országod!

„Isten országa” Urunk és Üdvözítőnk mondása szerint „nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: Nézzétek, itt van vagy amott” (Lk 17, 21); hanem „az Isten országa bennünk van, mert közel van hozzánk az ige: ajkunkon és szívünkben” (vö. Róm 10, 8). Aki imádkozik azért, hogy jöjjön el Isten országa, az kétségtelenül helyesen teszi, ha azért imádkozik, hogy Isten országa benne megerősödjék, gyümölcsözzék és beteljesedjék. Hiszen a szentek mindegyikében Isten uralkodik, és minden szent engedelmeskedik Isten szellemi törvényeinek, aki szentjeiben lakik, mint jól kormányzott varosban. Az ilyen tökéletes lélekben ott van az Atya, és az ilyenben az Atyával együtt uralkodik Krisztus, eme szavai szerint: „Hozzá megyünk, és lakást veszünk nála” (Jn 14, 23).

Isten bennünk levő országa akkor fog folytonos előrehaladásunk révén betetőzéséhez eljutni, amikor beteljesedik az, amiről az Apostol szól: Krisztus – miután minden alája van már vetve átadja „az uralmat Istennek, az Atyának, hogy Isten legyen minden mindenben (1 Kor 15, 28). Ezért hát olyan szerető, ragaszkodó lélekkel, mint amilyen az Igében volt, mondjuk csak szüntelenül mennyei Atyánknak: Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod!” (Mt 6, 9-10).

Isten országáról meg kell azt értenünk, hogy amiként ott nincs „köze az igazságnak a gonoszsághoz, és nem fér össze a világosság a sötétséggel, és nem hozható össze Krisztus Beliállal” (2 Kor 6, 14-15), úgy Isten országa sem állhat fenn a bűn országával együtt.

Ha tehát azt akarjuk, hogy Isten uralkodjék bennünk, akkor semmi módon se „uralkodjék a bűn a mi halandó testünkben” (Róm 6, 12), hanem sanyargassuk „tagjainkban azt, ami földies” (Kol 3, 5), és hozzunk gyümölcsöt a Szentlélekben, hogy bennünk, mint valami lelki Paradicsomban, maga Isten járjon-keljen, s kizárólag ő uralkodjék bennünk Fölkentjével, Krisztussal. Ö trónoljon bennünk annak a lelkierőnek dicsőségében, amelyet megkapni óhajtunk, s trónoljon addig, amíg bennünk levő valamennyi ellensége „lábainak zsámolyává nem lesz” (vö. Zsolt 109, 1); és meg nem szűnik bennünk az ő ellenségének minden uralma, hatalma és ereje.

Már meg is valósulhat mindez mindegyikünkben, és „az utolsó ellenség, a halál is” (1 Kor 15, 26) megszűnhet, úgyhogy Krisztus bennünk mondhatja: „Halál, hol a te fullánkod? Halál, hol a te győzelmed?” (1 Kor 15, 55) Már most megvalósulhat, hogy „romlandó testünk” elnyerje a szentséget és „romolhatatlanságot”, és hogy a „halandó” levetve a halált az Atya „halhatatlanságába” (1 Kor 15, 53) öltözzék, hogy a bennünk lévő Isten uralkodása révén az újjászületés és feltámadás javainak már most is örvendjünk.

 

Köszöntjük a Zsóka, Erzsébet, Jolán, Olivér, Cecília, Kelemen, Emma, Virág és Katalin testvéreinket!

2023. 11. 19.

 Évközi 33. vasárnap

 

Hétfő: 18 óra Marianum Imacsoport szentmiséje

Kedd: 6.15 óra mise

Szerda: 6.15 óra mise

Csütörtök: 17 óra szalagszentelési mise

Péntek: 6.15 óra mise, 15 óra koszorú készítés

Szombat: 6.30 mise, utána 13 óráig a templomban lehetőség szentséglátogatásra, közben 8 és 9 óra között gyónási lehetőség

18 órakor előesti mise Farkas család élő és elhunyt tagjai

Vasárnap:8 óra, 18 óra mise Bencsik és Jaksits család halottai

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024 januárjában indul.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor előesti mise, vasárnap 9.30

 Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

Az adventi időszakban szeretnénk feleleveníteni egy szép magyar hagyományt, a Szállást keres a Szent Család adventi ájtatosságát. A Szent Családot ikon formájában fogadhatja otthonába december 15-től 23-ig egy-egy család vagy egyedülálló egy napra, majd tovább viszi egy másik házhoz, ahol rövid közös ima és szerény vendéglátás keretében átadja az ikont a fogadó családnak. Az átadás liturgiájának menetét és a közösen végezhető imát megkapják a szállásadók. A Szent Családnak készíthetünk kis házi oltárt mécsessel, ahol este vagy napközben lehet imádkozni.

Aki szeretne ebben részt venni, kérem, hogy a honlapunkon, a plébánia facebook oldalán vagy a sekrestyében található jelentkezési lapon iratkozzon fel november 26-ig, Krisztus Király vasárnapjáig.

 

Szent Ágoston püspöknek a zsoltárokról szóló fejtegetéseiből

(Ps 95, 14. 15: CCL 39, 1351-1353)

Ne álljunk ellene az Úr első eljövetelének,
hogy ne féljünk majd a másodiktól!

Ujjongjon az erdő minden fája az Úr előtt, mert eljön, jön, hogy ítélje a földet (Zsolt 95, 12).

Az, aki egyszer már eljött, majd ismét eljön. Ezt így ígérte meg az evangéliumban: Majd akkor meg fogjátok látni az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin (Mt 26, 64). Mit jelent a majd akkor kifejezés? Nemde az Úr majd akkor jön el, amikor a föld minden népe jajgat? Először igehirdetői által jött el, és betöltötte az egész földkerekséget. Ne álljunk ellene az első eljövetelének, hogy ne féljünk majd a másodiktól!

Mit kell tehát tennie egy keresztény embernek? Használnia kell ezt a világot, de nem szabad szolgálnia e világnak. Mit jelent ez? Legyünk olyanok, mint akiknek mindenük megvan, és még sincs semmijük. Az Apostol így tanít: Azt mondom tehát, testvérek: az idő rövid, azért akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik. Azt szeretném, ha mentek volnátok a gondtól (1 Kor 7, 29-32). Akinek tiszta a lelkiismerete, az nyugodtan várja, hogy mikor jön el az Úr. Mert miféle Krisztus iránti szeretet az, amely retteg az ő eljövetelétől? Testvérek, nem szégyelljük magunkat? Szeretjük, és mégis attól félünk, hogy eljön? Valóban szeretjük őt? Vagy inkább a bűneinket szeretjük jobban? Jobb, ha magukat a bűneinket gyűlöljük, és őt szeretjük, aki azért jön majd el, hogy megtorolja a bűnöket. El fog jönni, akár akarjuk, akár nem; abból, hogy mindeddig még nem jött el, nem következik, hogy nem is fog eljönni. Eljön, amikor nem is sejted, és ha felkészülve talál, semmi károd nem lesz abból, hogy nem tudod eljövetele idejét.

Ujjongjon az erdő minden fája. Először eljön, és azután megítéli a földet: örvendezve találja azokat, akik hittek az ő első eljövetelében, mert eljön.

Igazságosan ítéli meg a földkerekséget, és a népeket az ő igazsága szerint (Zsolt 95, 13). Mit értsünk az alatt, hogy igazságosan és az ő igazsága szerint? Az ítéletkor maga köré gyűjti választottait, a többieket pedig elkülöníti tőlük: azokat ugyanis majd a jobbjára állítja, ezeket pedig a baljára. Nemde nagyon is igazságos és nagyon is az ő igazsága szerint van az, hogy ne is reméljenek irgalmat bírájuktól azok, akik nem akartak irgalmasságot gyakorolni, amíg el nem jön a bírájuk? Mindazokat pedig, akik örömmel gyakorolták az irgalmasságot, ő maga is irgalmasan fogja megítélni, így szól majd a jobbján állóknak: Gyertek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! És érdemül számítja be nekik irgalmas cselekedeteiket: Mert éhes voltam, és adtatok ennem, szomjas voltam, és adtatok innom, és így tovább (Mt 25, 34-46).

Mit fog viszont beszámítani a balján állóknak? Hiszen ők maguk sem akartak irgalmasságot gyakorolni! Hová fognak kerülni? Távozzatok az örök tűzre! (Mt 25, 41) E szörnyű ítélet hallatára jajveszékelni fognak. De mit tanít egy másik zsoltár? Örök emlékezete marad az igaznak, vészt hozó hírtől nem kell félnie (Zsolt 111, 6-7). Hogyan szól ez a vészt hozó hír? Távozzatok az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült (Mt 25, 41). Aki örül a kedvező ítéletnek, az nem fog félni a szörnyű ítélettől. Ez az az igazságos és ígérete szerinti ítélet.

Vajon úgy gondolod, hogy mivel te igazságtalan vagy, majd az igazságszolgáltató nem lesz igazságos? Vagy mivel te hazug vagy, majd az igazság nem lesz igazmondó? Viszont ha te irgalomban akarsz részesülni, akkor légy te is irgalmas másokhoz, még mielőtt ő eljönne: bocsásd meg, amit ellened vétettek, adj abból, amiben bővelkedsz. Hiszen kiéből adsz, ha nem az övéből? Ha a magadéból adnál, az ajándékozás lenne, ámde ha az övéből adsz, az nem más, mint visszatérítés. Mid van ugyanis, amit nem kaptál? (1 Kor 4, 7) Íme, ezek az Istennek legkedvesebb áldozati adományok: irgalmasság, alázatosság, bűnbánat, békesség és szeretet. Mindezeket felajánljuk, és így bizakodva várjuk majd a bíró eljövetelét, aki igazságosan ítéli meg a földkerekséget, és a népeket az ő igazsága szerint (Zsolt 95, 13).

 

Köszöntjük a Jónás, Renátó, Szilvia, Szaniszló, Aliz, Szidónia, Albert, Ödön, Gergő és Jenő testvéreinket!

2023. 11. 12.

 Évközi 32. vasárnap

 

Hétfő: 17 óra Karitász csoport megbeszélése, 18 óra Prohászka Imacsoport szentmiséje

Kedd: 6.15 óra mise

Szerda: 6.15 óra mise

Csütörtök: 6.15 óra mise

Péntek: 15 óra temetési mise

Szombat: 6.30 mise, utána 13 óráig a templomban lehetőség szentséglátogatásra, közben 8 és 9 óra között gyónási lehetőség

18 órakor előesti mise Juhász Pál és szülők valamint Varga család

Vasárnap:8 óra, 18 óra mise Tokics István

Jegyesoktatási sorozat, házasságra felkészítés 2024 januárjában indul.

Elérhetőségek: erdujvaros.hu és plebania(kukac)erdujvaros.hu

Parkvárosban hétfőtől péntekig ¾ 7 órakor, szombaton 16.30 órakor előesti mise, vasárnap 9.30

Szentmisék Érdújtelepen vasárnap 11 óra

Az adventi időszakban szeretnénk feleleveníteni egy szép magyar hagyományt, a Szállást keres a Szent Család adventi ájtatosságát. A Szent Családot ikon formájában fogadhatja otthonába december 15-től 23-ig egy-egy család vagy egyedülálló egy napra, majd tovább viszi egy másik házhoz, ahol rövid közös ima és szerény vendéglátás keretében átadja az ikont a fogadó családnak. Az átadás liturgiájának menetét és a közösen végezhető imát megkapják a szállásadók. A Szent Családnak készíthetünk kis házi oltárt mécsessel, ahol este vagy napközben lehet imádkozni.

Aki szeretne ebben részt venni, kérem, hogy a honlapunkon, a plébánia facebook oldalán vagy a sekrestyében található jelentkezési lapon iratkozzon fel november 26-ig, Krisztus Király vasárnapjáig.

 

Kezdődik egy II. századi szerző szentbeszéde

(Cap. 1, 1 – 2, 7: Funk 1, 145-149)

Krisztus az elveszetteket akarta megmenteni

Testvéreim! Jézus Krisztust valóságos Istennek, élők és holtak bírájának kell tartanunk, és nem szabad üdvösségünket sem jelentéktelennek gondolnunk. Ha ugyanis nem tartjuk valóságos Istennek őt, akkor az se lesz valami nagy dolog, amit remélhetünk tőle. Akik jóváhagyják a róla szóló ilyen lealacsonyító beszédet, azok vétkeznek. Mi is vétkezünk, ha nem ismerjük fel, hogy honnan hívott meg minket, és azt, hogy ki és hova hívott meg, és hogy mennyi szenvedést vállalt értünk az Úr Jézus Krisztus.

Mi mit adunk neki viszonzásul, avagy milyen gyümölcs méltó ahhoz, amit ő adott nekünk? Mennyi jámbor cselekedettel tartozunk neki? Hiszen ő adta nekünk a világosságot; mint Atya, fiainak nevezett, és megmentett minket, elveszendőket. Milyen dicséretet zengjünk ezért neki, vagy mivel viszonozzuk azokat a jótéteményeket, amelyeket tőle kaptunk? Szellemi bénaságunk következtében emberi kézzel alkotott kő-, fa-, arany-, ezüst- és ércbálványokat imádtunk, és egész életünk a halált lehelte. A sötétség hullámai vettek körül bennünket, és látásunk homállyal volt tele, de az ő szent akaratából visszanyertük igazi látásunkat, és megszűnt minden bennünket elnyelő homály.

Megkönyörült rajtunk, és szíve jóságában üdvözített minket, jóllehet bennünk csak sok tévelyt és pusztulást láthatott, és semmi reményünk sem volt az üdvösségre, csak az, amit ő adott, ő hívott meg bennünket, akik érdemtelenek voltunk, és azt akarta, hogy e semmiből valamik legyünk.

Zengj éneket, te, magtalan, aki nem szültél; hallasd örömöd szavát, s kiálts, te, aki nem vajúdtál. Mert az elhagyottnak több fia lesz, mint akinek férje van (Iz 54, 1). Zengj éneket, te, magtalan, aki nem szültél; ezzel azt akarja nekünk mondani, hogy az Egyház terméketlen volt, míg csak gyermekeket nem kapott Istentől. Kiálts, te, aki nem vajúdtál; ez pedig azt jelenti, hogy könyörgéseinket egyenesen Istenhez irányítsuk, és ne lankadjunk el (mint ahogy a vajúdó asszonyok ellankadnak). Az elhagyottnak több fia lesz, mint akinek férje van; ezek a jelentőségteljes szavak arra utalnak, hogy népünk elhagyottnak és Istentől is elvetettnek látszott, de most, hogy már élő hitre támadtunk, egyszerre többen lettünk, mint azok a népek, akik úgy gondolták: nekik saját istenük van.

A Szentírás egy másik helyen így szól: Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket (Mt 9, 13). Ezzel azt mondja, hogy meg kell menteni az elveszetteket. Épp ez a nagyszerű és csodálatos: megerősíteni nem azt, ami áll, hanem azt, ami elbukik. Így Krisztus is az elveszetteket akarta megmenteni, sőt sokakat meg is mentett, amikor eljött, és meghívta az elveszett embereket, köztük minket is.

 

Köszöntjük az Imre, Tétény, Lénárd, Rezső, Csenger, Zsombor, Tivadar, Réka és Márton testvéreinket!