Imaszövetségek

Prohászka imaszövetség

A Prohászka Imaszövetség megalakult 2008-ban.

A Székesfehérvári Egyházmegye nehéz helyzetbe került. Hivatások száma csökken, a papokra háruló feladatok egyre nagyobbak. Nyomasztó teher lett a lelkipásztori munka a túlterheltség miatt. A világban eluralkodott gondolkodásmód nem kedvez a papi és szerzetesi hivatások elfogadásának, Isten hívó szavának meghallásának.

Az imaszövetséghez való csatlakozás a szándék jelzésével, és annak az Egyházmegyei Hivatal által való elfogadásával történik. Az Egyházmegyei Hivatal mindazok szándékát elfogadja és a tagságról igazolást küld, akik a következőket vállalják:

  • Naponta imádkozik szent papokért és papi, szerzetesi hivatásokért
  • Hetente legalább negyed órányi szentségimádást végez papokért, hivatásokért, vagy ugyanennyi időben olvassa a Szentírást
  • Lehetősége szerint anyagilag támogatja a papképzést
  • Lehetősége szerint részt vesz az Imaszövetség tagjaként az évi – október 10-hez kapcsolódó – Prohászka misén a székesfehérvári Prohászka emléktemplomban, mely az Imaszövetség élő és meghalt tagjaiért kerül felajánlásra.
{

Tudjuk, hogy sok a teendőnk a hivatások ébresztésében, sok feladat hárul ránk, hogy értővé, nyitottá és hallóvá segítsük alakítani a fiatalok szívét és lelkét, hogy befogadhassák az Úr szavát, és a hívó szóra nagyvonalúan, követve a bibliai példákat, igennel feleljenek. Mindent készek vagyunk megtenni, hogy növekedjen az Isten népét szolgáló papok és szerzetesek száma. De tudjuk azt is, hogy minden hivatás valójában titok. Halljuk az Úr felszólítását is: „Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába!”. Az Úr szavát hallva lelkünkben arra az elhatározásra jutottunk, hogy e sorokkal egy imaszövetséget hozzunk létre, melynek célja buzgó és folyamatos, napi ima hivatások kiesdéséért.

E célra jelen soraimmal megalapítjuk a Prohászka Imaszövetséget, Prohászka Ottokárról, Székesfehérvár boldog emlékű püspökéről, Magyarország apostoláról és tanítójáról nevezzük el a szövetséget, mert nála nem tett többet senki a papi hivatásokért.

Jelentkezési lap letöltése

Szűz Mária ikon

Marianum imaszövetség

Iskolánk 2020 szeptemberében kezdte meg a harmincadik tanévet. Kezdetben csak három osztály indult el azon az úton, melyen jelenleg már félezernél is többen járnak. Nagy utat tettünk meg, ahogy mondani szokták: „kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond”, sok gyermek pedig a számtalan öröm mellett, igen sok gond is.

Ebben a tanévben halmozottan éljük ezt meg, hiszen az előzőt befejezni, lezárni nem tudtuk a megszokott módon, most pedig nem tudjuk, meddig folyathatjuk a hagyományos oktatást, nevelést.

Miként korábban, úgy most is a jelen, bizonytalan helyzetünkben az égiek segítségét kérjük, ezért hívjuk létre a Marianum Imaszövetséget, számítva azok közreműködésére, akik számára iskolánk fontos! Hívjuk és várjuk az itt dolgozókat, a szülőket és a gyermekeket is, és mindenkit, aki itt tanult, vagy bármi módon kötődik az iskolához! Imádkozzunk közösen, együtt!

Az évtizedek alatt már közösen megtapasztalhattuk, hogy a parányi, mustármagnyi intézményből miként lett, nagy és sikeres iskola! Most nem falakat kell közösen építenünk, villanyt szerelnünk, festenünk vagy más munkát végeznünk, most közösen kell imádkoznunk!

Imaszövetségünket, ki másról neveznénk el, mint iskolánk Pátronájáról!

Az imaszövetséghez való csatlakozás feltétele a szándék jelzése, és annak az alapító általi elfogadása. Az alapító mindazok szándékát elfogadja és a tagságról igazolást küld, akik a következőket vállalják:

  • Hetente legalább negyedórányi szentségimádást végeznek az iskoláért, és/vagy egy tized rózsafüzért mondanak. A nem katolikusok negyedórányi szentírásolvasást vállalnak. Befejezésül elimádkozzák az iskola imáját.
  • Lehetősége szerint a Szent Imre Alapítványon keresztül anyagilag is támogatják az iskolát.
  • Lehetősége szerint, fél évenként egy alkalommal részt vesznek, a minden hónap harmadik hétfő estéjén bemutatásra kerülő Marianum misén, mely a Jézus Szíve templomban 18 órakor kezdődik.
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium logója
Imádság

Urunk Jézus Krisztus!

Te különös szeretettel vontad magad köré a gyermekeket, mert –szavad szerint – övék a mennyek országa. Szentlelked oltalmába ajánljuk ezeket a gyermekeket, akik iskolánkba járnak. Add, hogy iskolánkban minél több gyermek növekedhessen bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt.Köszönjük Neked Világ Teremtője nagylelkűségedet, hogy ránk bízod a gyerekek nevelését és oktatását.

Add, hogy ember váljék belőlük, becsületesés boldog, bátor, hívő és eszes, akit nincs mi ledönt, mert az alapja, ahol áll: Krisztus, még akkor is, ha talpa alatt megrendülne a föld. Ember, aki mindig tud mosolyogni, akkor is, ha mindenki csügged, mert nem hagyja el a remény. Ember, világosság az éjben, ha körben ki is huny a fény. Ember, aki tud imádkozni, és ha Veled beszél, elcsitul a vihar. Ember, aki megérti az idők jelét, és végül: ember, aki tudja, mi a szeretet.

Segítsd őket, hogy iskolánkban szívesen és szorgalmasan tanuljanak, jól érezzék magukat, és sok örömet szerezhessenek szüleiknek, tanáraiknak.Segítsd a lelkipásztorokat és a hitoktatókat, akik iskolánkban szent igédet hirdetik, hogy az Isten-és emberszeretet evangéliumi lelkületét közvetítsék gyermekeink felé.Segítsd a pedagógusokat, hogy ne csak oktassák,hanem életük példájával neveljék is a rájuk bízottakat igazabb, emberibb, harmonikusabb életre.Segítsd a szülőket, hogy iskolánk nemes törekvéseit mindig őszinte lélekkel támogassák, hiszen azért hozzák ide gyermekeiket, hogy lélekben is egyre gazdagabbá legyenek,és megtanulják, hogy nemcsak durvaság és gonoszság, de annyi csodálatos jóság is van ebben a világban.

Add, hogy iskolánk alkalmas területe legyen az Evangélium hirdetésének, hogy Krisztus megváltó üzenete akadályoztatás nélkül eljuthasson a gyermekekhez.

Légy velünk és áldj meg minket! Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, iskolánk édesanyja: Könyörögj érettünk! Ámen

Jelentkezési lap letöltése