Adatkezelő és Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Adatkezelő (Plébánia) neve:

 

Érd-Újváros Plébánia („Plébánia”)

Adatkezelő (Plébánia) elérhetősége:

 

Székhely: 2030 Érd Karolina u . 1.
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Név: Marczali Ügyvédi Iroda
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Illetékes Egyházmegye:

Székesfehérvári Egyházmegye

Technikai és szervezési intézkedések leírása:

Lásd „Egyházi Törvénykönyv (1983; „CIC”), az Egyházmegyei Törvénykönyv (Székesfehérvári Egyházmegye; „SZET”) és a Székesfehérvári Egyházmegye Plébániákra vonatkozó Adatbiztonsági Szabályzata”

Plébánia által szervezett programokkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja
  • Plébánia által szervezett programokra történő jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatok kezelése

A Plébánia a Plébánia által szervezett programokra jelentkezők nyilvántartása céljából kezeli a személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja az Ön és a Plébánia között létrejövő szerződés előkészítése és a szerződés teljesítése (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), illetve a vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pontja.

 • Programokon való részvétellel kapcsolatos személyes adatok kezelése

A Plébánia a programokon résztvevők nyilvántartása céljából kezeli a személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja az Ön és a Plébánia között létrejött szerződés teljesítése (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), illetve a vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pontja.

 • Utazásszervezéssel kapcsolatos személyes adatok kezelése

A Plébánia utazás megszervezése céljából kezeli a személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja az Ön és a Plébánia között létrejött szerződés teljesítése (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), illetve a vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pontja.

 • Szobafoglalással kapcsolatos személyes adatok

A Plébánia szoba foglalása céljából kezeli a személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja az Ön és a Plébánia között létrejött szerződés teljesítése (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), illetve a vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pontja.

 • Ételérzékenységgel kapcsolatos személyes adatok kezelése

A Plébánia speciális étkezés igénylése céljából kezeli a személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja az Ön és a Plébánia között létrejött szerződés teljesítése (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), a vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pontja, az egészségügyi adatok tekintetében pedig a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés e) pontja.

A Plébánia a maradandó értékű iratokat közérdekű archiválás céljából a Plébánia levéltárába helyezi. Az adatkezelés jogalapja közérdek (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

 1. Személyes adatok kategóriái

A Plébánia a Plébánia által szervezett programok tekintetében az alábbi személyes adatok kezeli:

Adatkezelési tevékenység

Kezelt személyes adatok kategóriái

Plébánia által szervezett programokra történő jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatok kezelése:

Név, kapcsolattartási adatok

Programokon való részvétellel kapcsolatos személyes adatok kezelése:

Név, aláírás

Utazásszervezéssel kapcsolatos személyes adatok kezelése:

Név, azonosító adatok, személyigazolvány, útlevélszám, biztosítási kötvény száma

Szobafoglalással kapcsolatos személyes adatok:

Név, azonosító adatok, személyigazolvány, útlevélszám

Ételérzékenységgel kapcsolatos személyes adatok kezelése:

Név, ételérzékenység típusa

 1. Személyes adatok címzettjei

A Plébánia a Plébánia által szervezett programokkal kapcsolatban kezelt személyes adatokat az alábbi személyek részére továbbítja:

Adatkezelési tevékenység

Kezelt személyes adatok címezettjei

Plébánia által szervezett programokra történő jelentkezés

Nem kerül sor adatközlésre

Programokon való részvétel

Nem kerül sor adatközlésre

Utazásszervezés

Utazás megszervezésében közreműködő szolgáltató, utazás lebonyolításában közreműködő szolgáltató, biztosítótársaság

Szobafoglalás

Szálláshelyet biztosító szolgáltató

Ételérzékenység

Ételt biztosító szolgáltató

 1. Az adatkezelés időtartama

A Plébánia a Plébánia által szervezett programokkal kapcsolatban kezelt személyes adatokat az alábbi időpontban semmisíti meg, illetve az alábbi időtartamon belül kezeli:

Adatkezelési tevékenység

Személyes adatok kezelésének időtartama

Plébánia által szervezett programokra történő jelentkezés

Plébánia által szervezett program vége

Programokon való részvétel

Program vége

Utazásszervezés

Utazás vége

Szobafoglalás

Utazás vége

Ételérzékenység

Program / utazás vége

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Plébánia a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Plébánia közzéteszi.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Plébániához a fenti elérhetőségen fordulhat.

A Plébánia az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Plébánia szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Plébánia a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

 • Hozzáféréshez való jog

Kérhet visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a Plébánia kezeli-e a személyes adatait. Ha a Plébánia a személyes adatait kezeli, akkor jogosult arra, hogy megismerje, hogy

 • a Plébánia milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,
 • a Plébánia kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai,
 • a Plébánia alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Plébánia az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Plébánia meg kell, hogy győződjön az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy a Plébánia indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy egészítse ki pontatlan, illetőleg hiányos személyes adatait.

Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Plébánia a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

 • Törléshez való jog

A Plébánia, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Plébániára alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Plébánia, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben azokra az eredeti adatkezelési célból a továbbiakban nincs szüksége, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Plébánia jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha vitatja azok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, a Plébániának a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy a Plébánia megsértette a jogait a személyes adatai kezelése során, akkor a Plébánia adatvédelmi tisztviselőjéhez az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen fordulhat.
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu).
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Plébánia székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.