Adatkezelő és Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Adatkezelő (Plébánia) neve:

Érd-Újváros Plébánia („Plébánia”)

Adatkezelő (Plébánia) elérhetősége:

Székhely: 2030 Érd, Karolina u 1.
Telefon: […]
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Név: Marczali Ügyvédi Iroda
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Illetékes Egyházmegye:

Székesfehérvári Egyházmegye

Technikai és szervezési intézkedések leírása:

Lásd „Egyházi Törvénykönyv (1983; „CIC”), az Egyházmegyei Törvénykönyv (Székesfehérvári Egyházmegye; „SZET”) és a Székesfehérvári Egyházmegye Plébániákra vonatkozó Adatbiztonsági Szabályzata”

Házasságkötésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Plébánia a házasságkötés céljából kezeli a személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja a Plébánia jogos érdeke (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), illetve a vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pontja. A Plébánia jogos érdeke, hogy a házasságkötéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelje és ezzel megfeleljen a CIC alább hivatkozott kánonjainak, valamint az Egységes Katolikus Anyakönyvezési Szabályzatnak („EKASZ”).

A házasságkötéssel kapcsolatos adatkezelési célokat a CIC alábbi kánonjai, valamint az EKASZ alábbi §-ai írják elő:

 

Adatkezelési cél

Kánoni hivatkozás

1.

Házasság jogszerűségének biztosítása

CIC 1066. kán., 1079. kán., 1081. kán., EKASZ 56. §

2.

Jegyesek naplójának vezetése a házasságkötéssel járó jogi és lelkipásztori feladatok elvégzésének megkönnyítése céljából

CIC 1067. kán., valamint az EKASZ 56-57. §

3.

Jegyesoktatáson való részvétel igazolása

EKASZ 56. §

4.

Házasság házasultak könyvébe történő bejegyzése

CIC 535. kán. 2. §, 1121. kán. 1. §, valamint az EKASZ 37-44. §

5.

Házasság kereszteltek könyvébe történő bejegyzése

CIC 535. kán. 2. §, valamint az EKASZ 44. §

6.

Krisztushívők kánoni állapotára vonatkozó igazolások kiállítása

CIC 535. kán. 1-3. §

7.

Anyakönyvi bejegyzések utólagos pótlása

EKASZ 11. §

A Plébánia a maradandó értékű iratokat közérdekű archiválás céljából a Plébánia levéltárába helyezi. Az adatkezelés jogalapja közérdek (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

 1. Személyes adatok kategóriái

A Plébánia a házasságkötéssel kapcsolatban az alábbi személyes adatokat kezeli:

Adatkezelési tevékenység

Kezelt személyes adatok kategóriái

Házasság jogszerűségének biztosításával kapcsolatban kezelt személyes adatok:

Igazolásokon személyes adatok

Jegyesek naplójának vezetésével kapcsolatban kezelt személyes adatok:

A jelentkezés ideje, a jegyesek családi és keresztneve, vallása, állapota, születésük és keresztelésük helye, ideje, lakóhelyük, szüleik családi és keresztneve, házassági akadály, felmentés száma, hirdetések, jegyesoktatás ideje, tanúk neve, vallása, lakóhelye, házasságkötés helye, ideje, házasság bejegyzése a kereszteltek anyakönyvébe, feljegyzések

Jegyesoktatáson való részvétel igazolásával kapcsolatban kezelt személyes adatok:

Igazoláson szereplő személyes adatok

Házasság házasultak könyvébe történő bejegyzésével kapcsolatban kezelt személyes adatok:

Házasultak családi és keresztneve, vallása, állapota, születési helye, ideje, keresztelés helye, ideje, lakóhelye, szülők (elhunyt házastárs) neve, tanúk neve, vallása, lakóhelye, eskető pap neve és hivatala, a házasságkötés helye és napja, engedélyekben szereplő személyes adatok, illetve a kánoni forma alóli felmentés ténye, egyéb a házasságkötés érvényességéhez szükséges személyi állapotra vonatkozó adatok

Házasság kereszteltek könyvébe történő bejegyzésével kapcsolatban kezelt személyes adatok:

Házasultak családi és keresztneve, vallása, állapota, születési helye, ideje, keresztelés helye, ideje, lakóhelye, szülők (elhunyt házastárs) neve, tanúk neve, vallása, lakóhelye, eskető pap neve és hivatala, a házasságkötés helye és napja, engedélyekben szereplő személyes adatok, illetve a kánoni forma alóli felmentés ténye, egyéb a házasságkötés érvényességéhez szükséges személyi állapotra vonatkozó adatok

Krisztushívők kánoni állapotára vonatkozó igazolások kiállításával kapcsolatban kezelt személyes adatok:

Kereszteltek anyakönyvében szereplő személyes adatok

Anyakönyvi bejegyzések utólagos pótlásával kapcsolatban kezelt személyes adatok:

Utólagos anyakönyvezéssel érintett személyes adatok, püspöki engedélyben szereplő személyes adatok

 1. Személyes adatok címzettjei

A Plébánia a házasság jogszerűségének biztosítása céljából kezelt személyes adatokat házasságkötési akadály esetén az illetékes egyházi hatóság, valamint a Székesfehérvári Egyházmegye részére adja át.

A Plébánia a házasság házasultak könyvébe történő bejegyzése érdekében, valamint az anyakönyvi bejegyzések utólagos pótlásával kapcsolatban kezelt személyes adatokat a Székesfehérvári Egyházmegye részére továbbítja.

A Plébánia a házasság kereszteltek anyakönyvébe történő bejegyzése érdekében történő továbbítása céljából kezelt személyes adatokat azon plébánia részére adja át, amely a keresztelt tekintetében a kereszteltek anyakönyvébe a keresztelést bejegyezte.

A Plébánia a személyes adatokat nem továbbítja további harmadik személy részére.

 1. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok az alábbi kivételekkel nem kerülnek törlésre. A Plébánia a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a Plébánia levéltárába helyezi.

A Plébánia a jegyesoktatáson való részvétel igazolása céljából kezelt személyes adatokat az igazolás jegyesek részére történő átadásáig kezeli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Plébánia a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Plébánia a honlapján közzéteszi.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Plébániához a fenti elérhetőségen fordulhat.

A Plébánia az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Plébánia szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Plébánia a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

 • Hozzáféréshez való jog

Kérhet visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a Plébánia kezeli-e a személyes adatait. Ha a Plébánia a személyes adatait kezeli, akkor jogosult arra, hogy megismerje, hogy

 • a Plébánia milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,
 • a Plébánia kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai,
 • a Plébánia alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Plébánia az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Plébánia meg kell, hogy győződjön az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy a Plébánia indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy egészítse ki pontatlan, illetőleg hiányos személyes adatait.

Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Plébánia a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

 • Törléshez való jog

A Plébánia, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Plébániára alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Plébánia, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben azokra az eredeti adatkezelési célból a továbbiakban nincs szüksége, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Plébánia jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha vitatja azok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, a Plébániának a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy a Plébánia megsértette a jogait a személyes adatai kezelése során, akkor a Plébániához a fenti elérhetőségen fordulhat.
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu).
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Plébánia székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.