Adatkezelő és Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Adatkezelő (Plébánia) neve:

Érd-Újváros Plébánia („Plébánia”)

Adatkezelő (Plébánia) elérhetősége:

Székhely: 2030 Érd, Karolina u 1.
Telefon: […]
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Név: Marczali Ügyvédi Iroda
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Illetékes Egyházmegye:

Székesfehérvári Egyházmegye

Technikai és szervezési intézkedések leírása:

Lásd „Egyházi Törvénykönyv (1983; „CIC”), az Egyházmegyei Törvénykönyv (Székesfehérvári Egyházmegye; „SZET”) és a Székesfehérvári Egyházmegye Plébániákra vonatkozó Adatbiztonsági Szabályzata”

Elsőáldozásra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Plébánia az elsőáldozás biztosítása céljából kezeli a személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja a Plébánia jogos érdeke (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), illetve a vallási adatok tekintetében a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés d) pontja. A Plébánia jogos érdeke, hogy az elsőáldozással kapcsolatos személyes adatokat kezelje és ezzel megfeleljen a CIC alább hivatkozott kánonjainak, a SZET alábbi §-ainak, valamint az Egységes Katolikus Anyakönyvezési Szabályzatnak („EKASZ”).

Az elsőáldozással kapcsolatos adatkezelési célokat a CIC alábbi kánonjai, valamint az EKASZ alábbi §-ai írják elő:

 

Adatkezelési cél

Kánoni hivatkozás

1.

Elsőáldozásra történő jelentkezés nyilvántartása

CIC 912. kán., 913. kán., 914. kán., SZET 18. §

2.

Elsőáldozásra felkészítéssel kapcsolatos jelenléti ív felvétele

CIC 914. kán.

3.

Elsőáldozás kereszteltek anyakönyvébe történő bejegyzése

EKASZ 36. §

4.

Krisztushívők kánoni állapotára vonatkozó igazolások kiállítása

CIC 535. kán. 1-3. §

5.

Anyakönyvi bejegyzések utólagos pótlása

EKASZ 11. §

A Plébánia a maradandó értékű iratokat közérdekű archiválás céljából a Plébánia levéltárába helyezi. Az adatkezelés jogalapja közérdek (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

 1. Személyes adatok kategóriái

A Plébánia az elsőáldozással kapcsolatban az alábbi személyes adatokat kezeli:

Adatkezelési tevékenység

Kezelt személyes adatok kategóriái

Elsőáldozásra történő jelentkezés nyilvántartásával kapcsolatban kezelt személyes adatok:

Név, születés helye, ideje, keresztelés helye, ideje, szülei neve, kapcsolattartási adatok

Elsőáldozásra felkészítéssel kapcsolatos jelenléti ív felvételével kapcsolatban kezelt személyes adatok:

Név, felkészítés időpontja

Elsőáldozás kereszteltek anyakönyvébe történő bejegyzésével kapcsolatban kezelt személyes adatok:

Elsőáldozás ténye

Krisztushívők kánoni állapotára vonatkozó igazolások kiállításával kapcsolatban kezelt személyes adatok:

Kereszteltek anyakönyvében szereplő személyes adatok

Anyakönyvi bejegyzések utólagos pótlásával kapcsolatban kezelt személyes adatok:

Utólagos anyakönyvezéssel érintett személyes adatok, püspöki engedélyben szereplő személyes adatok

 1. Személyes adatok címzettjei

A Plébánia az elsőáldozással kapcsolatos személyes adatokat az alábbi időpontban semmisíti meg, illetve az alábbi időtartamon belül kezeli:

Adatkezelési tevékenység

Személyes adatok kezelésének időtartama

Elsőáldozásra történő jelentkezés nyilvántartásával kapcsolatban kezelt személyes adatok:

Hitoktatók

Elsőáldozásra felkészítéssel kapcsolatos jelenléti ív felvételével kapcsolatban kezelt személyes adatok:

Nem kerül sor adatközlésre

Elsőáldozás kereszteltek anyakönyvébe történő bejegyzésével kapcsolatban kezelt személyes adatok:

Az a plébánia, amely az elsőáldozó tekintetében a kereszteltek anyakönyvébe a keresztelést bejegyezte

Krisztushívők kánoni állapotára vonatkozó igazolások kiállításával kapcsolatban kezelt személyes adatok:

Igazolás Krisztushívő részére történő átadása

Anyakönyvi bejegyzések utólagos pótlásával kapcsolatban kezelt személyes adatok:

Nem kerül törlésre, Plébániai levéltárba kerül elhelyezésre

 1. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok az alábbi kivételekkel nem kerülnek törlésre. A Plébánia a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a Plébánia levéltárába helyezi.

A Plébánia az elsőáldozásra történő jelentkezéssel, az elsőáldozásra felkészítéssel kapcsolatos jelenléti ív felvételével kapcsolatos személyes adatokat az elsőáldozás időpontjáig kezeli.

A Plébánia a krisztushívők kánoni állapotára vonatkozó igazoláson szereplő személyes adatokat az igazolás krisztushívő részére történő átadásáig kezeli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Plébánia a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Plébánia a honlapján közzéteszi.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Plébániához a fenti elérhetőségen fordulhat.

A Plébánia az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Plébánia szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Plébánia a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

 • Hozzáféréshez való jog

Kérhet visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a Plébánia kezeli-e a személyes adatait. Ha a Plébánia a személyes adatait kezeli, akkor jogosult arra, hogy megismerje, hogy

 • a Plébánia milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli,
 • a Plébánia kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai,
 • a Plébánia alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Plébánia az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében a Plébánia meg kell, hogy győződjön az érintett és az Ön személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy a Plébánia indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy egészítse ki pontatlan, illetőleg hiányos személyes adatait.

Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Plébánia a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

 • Törléshez való jog

A Plébánia, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Plébániára alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Plébánia, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben azokra az eredeti adatkezelési célból a továbbiakban nincs szüksége, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Plébánia jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha vitatja azok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, a Plébániának a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy a Plébánia megsértette a jogait a személyes adatai kezelése során, akkor a Plébániához a fenti elérhetőségen fordulhat.
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu).
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Plébánia székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.